Middelalderens Ribe ca. år 1100. Bydannelsen er flyttet over på sydsiden af åen, og et gadenet er blevet etableret. Byen blev også inddelt i sogne og flere sognekirker opført.
.
Middelalderen i Ribe ca. år 1300. Gadenettet er blevet udbygget, og Ribe Å er opdæmmet. Da de store gejstlige institutioner dominerede den tæt bebyggede bykerne på åens sydside, opstod der igen et kvarter på åens nordside.
.
Handelspladsen, der opstod ca. år 700, ses på nordsiden af Ribe Å med de enkelte matrikler fordelt på begge sider af markedsgaden. Øst herfor ses gravpladsen. I 800-tallet blev bydannelsen omgivet af en halvcirkulær vold, som blev fornyet i 900-tallet, og på åens sydside opførtes der ca. 855 en kirke, som i 948 blev udpeget til domkirke.
.
Stormflodssøjlen er lavet i massiv eg. Den er udformet under inspiration fra fortøjningspæle til gondoler, således som de kendes fra Venedig.
.
En mønt, en såkaldt sceatta af Wodan/monster-typen, som menes oprindelig at være præget i Frisland i første del af 700-tallet. Over 200 mønter af denne type er fundet blandt sporene af den tidlige handelsplads i Ribe, hvor de dukkede op på værkstedsgulvene og i datidens håndværkere og købmænds affald. Grundet de mange mønter mener man, at de var præget lokalt, og at der ca. 725 var et kongeligt møntmonopol i byen, hvilket er det tidligste af sin art i Norden.
.

Kimen til Ribe, Nordens ældste by, skal søges omkring år 700. Kongemagten involverede sig givetvis tidligt i byen, og i løbet af de følgende århundreder voksede byen i størrelse og blev til en vigtig international handelsby. Allerede i 800-tallet var også kirken til stede i Ribe, og i 948 blev den bispesæde.

Byen bibeholdt sin betydning som international handelsby med forbindelser til store dele af Europa frem til senmiddelalderen. I 1800-tallet gav den gryende industrialisering ny økonomisk fremgang, men fraværet af gode havnefaciliteter satte sine begrænsninger i forhold til Esbjergs udvikling i samme periode. Beskæftigelsen var i 1900-tallet derfor domineret af de offentlige arbejdspladser i byen. Efter Kommunalreformen i 1970 tog denne udvikling for alvor fart, men efter Strukturreformen i 2007 forsvandt mange af arbejdspladserne igen.

Jernalder-vikingetid

Det ældste Ribe blev første gang påvist ved udgravninger i Sct Nicolaj Gade i 1973, og meget overraskende viste det sig, at de tidligste aktiviteter er fra ca. år 700, dvs. i yngre germansk jernalder (ca. 550-ca. 800), væsentligt før den første omtale af byen i midten af 800-tallet. Lige så overraskende var det, at bydannelsen lå på nordsiden af åen modsat middelalderbyen omkring domkirken, som ligger syd for åen.

Talrige udgravninger har siden udbygget kendskabet til Nordens ældste by. Fundene fra denne tid består af affald efter specialiserede håndværkere, både glasperlemagere, kammagere og metalstøbere, samt små frisiske mønter, de såkaldte sceattas, der viser, at byen fra begyndelsen fungerede som handelsplads.

Inden for de første årtier af 700-tallet etableredes langs åen en ca. 2 m bred gade med smalle grundstykker af 6‑8 m’s bredde på begge sider, hvor handlende og håndværkere boede. Forløbet svarer nogenlunde til den nuværende Sct Nicolaj Gade. Affaldet fra beboernes aktiviteter aflejredes på grundene og dannede med tiden en metertyk lagserie, som udgør Nordeuropas bedste byarkiv fra 700-tallet. Heri er der fundet trækonstruktioner, som er årringsdateret år 703.

De enorme mængder fund fra lagene afslører også, at produktion og handel fandt sted i meget stor målestok, hvilket placerer Ribe iblandt en gruppe af store internationale handelspladser, som der kendes ca. ti af fra 700-tallets Nordeuropa. De blev drevet af datidens konger og lokale stormænd, som mod betaling sikrede de handlendes fred. Formodentlig blev der indført et kongeligt møntmonopol i ca. 725, og senest fra denne tid må Ribe have været en del af danernes landområde. Her kunne købmænd fra Frisland, Sachsen og Frankerriget udveksle varer med danerne. Handelskontakterne markerer også indledningen på stadig tættere kulturelle kontakter imellem Skandinavien og det øvrige Europa.

Den tidlige bys døde blev begravet øst for den nordlige indfaldsvej i det område, hvor jernbanen og Rosen Allé i dag forløber. Her er fundet talrige grave fra 700- og 800-tallet af både voksne og børn, som samlet set tegner et billede af byens demografi og indikerer, at den allerede i 700-tallet havde en fastboende befolkning.

I 800-tallet blev byen omgivet af en halvcirkulær, lav grøft, som omkransede et areal på ca. 14 ha og ikke havde en militær funktion, men snarere en juridisk eller økonomisk. Denne efterfulgtes af endnu en beskeden grænsemarkering, der i 900-tallet afløstes af en egentlig befæstning bestående af en ca. 6 m bred og 2 m høj vold med en lav foranliggende voldgrav. Til trods for de nye fæstningsarbejder menes aktivitetsniveauet i byen dog at være dalet i 900-tallet.

Omkring Ribe Domkirke blev 2008‑13 udgravet dele af en stor kristen kirkegård, hvis ældste grave er fra 800-tallet. Den ældste kirkegård var omtrent cirkulær med et areal på omkring 9.000 m2, og midt på den, dvs. hvor domkirken står i dag, må der have stået en trækirke, hvis ældste udgave var den kirke, den frankiske missionær Ansgar fik tilladelse til at opføre af den danske konge, Horik 2., i ca. 855. Den kristne kirke blev således placeret syd for åen, modsat byen på nordsiden. Begravelsesaktiviteten viser, at denne kirke var i funktion i de ca. 100 år, før kong Harald Blåtand i ca. 965 lod sig døbe.

Adaldag, ærkebiskop af Hamborg- Bremen, udpegede i 948 Ribe til bispesæde, dvs. før kristendommen officielt indførtes i Danmark.

Middelalderen

Kirkens beliggenhed er formentlig årsag til, at byen i ca. 1050 flyttede over til åens sydside. Omkring kirken og hovedfærdselsåren, Sønderportsgade, udlagdes et gadenet, som afgrænsede nogenlunde regulære firsidede karréer. De ældste veje var jordveje, hvor vognenes hjulspor har slidt sig ned i undergrunden. I anden halvdel af 1000-tallet blev den første belægning på alle byens gader udlagt i form af et lag dyreknogler og småsten på det mere end 3 km lange gadenet, som udgjorde et samlet gadeareal på mere end 10.000 m2. Til disse knogleveje er der anvendt mange tons dyreknogler, og baggrunden for valget kan være, at hedesletterne omkring byen består af rent sand og ikke kunne levere brugbare sten. Tidligt i 1100-tallet begyndte man i stedet at udlægge de såkaldte fletværksmåtter, som i 1120’erne blev erstattet af egentlige plankeveje bestående af tværgående egeplanker naglet fast til langsgående strøer. Gadernes ensartede udseende og udvikling viser, at en byherre, som i 1000- og 1100-tallet må have været kongen eller Ribebispen, regulerede byen. Fem nye sognekirker blev grundlagt: Sankt Klemens og Sankt Hans på sydsiden af åen, mens Sankt Peder, Sankt Nikolai og Hellig Gravs Kirke blev placeret nord for åen. Benediktinernonnerne fra Seem Kloster flyttede i ca. 1170 ind til byen og slog sig ned ved Sankt Nikolai Kirke.

Tidligt i 1100-tallet, mens biskop Thure beklædte embedet, blev den første domkirke af sten opført. Bispegården lå i den ældste tid antagelig vest for domkirken før flytningen til Bispegade ca. år 1300. Det vides derimod ikke, hvor kongens gård, det ældste Riberhus, lå. Én mulighed er, at den voldgrav på 60 x 100 m fra 1100-tallet, som i 1993 blev fundet forud for byggeriet af Museet Ribes Vikinger, er rester af en kongelig borg. En anden mulighed er, at resterne kan skjule sig under dominikanermunkenes kloster. Frem til 1200-tallet var byens vækst fortsat båret af international handel, og i de tykke kulturlag fra 1000-, 1100- og 1200-tallet optræder store mængder af importerede varer, primært kvalitetskeramik fra Rhinegnene og Nederlandene, som er med til at vise, at byen fungerede som den ubetinget vigtigste eksporthavn for danske landbrugsprodukter: uld, læder, fødevarer m.m., som blev afsat til de umættelige markeder i Nordvesteuropas voksende byer. At dømme efter Kong Valdemars Jordebog fra 1231 var Lund og Roskilde på denne tid de eneste øvrige danske byer med større økonomisk potentiale. Navnlig heste var en stor handelsvare for Ribe; på højdepunktet i 1200-tallet kunne der fortoldes 8.000 heste om året i byen. Importen bestod bl.a. i flamsk og engelsk klæde samt vin og tufsten (til kirkebygninger) fra Rhinegnene. Ribes handel blev støttet af de danske konger med usædvanlig vidtgående købstadsprivilegier, bl.a. en tilladelse givet mellem 1202 og 1214 til at handle overalt i riget uden at betale torveafgifter eller told. Flere skattefund fra byområdet understøtter, at der har været tale om en rig international udveksling. I 1911 blev i Tangekvarteret fundet en nedgravet lerkrukke, som indeholdt mere end 2½ kg sølv i form af to fornemme skeer, flere sølvbarrer samt 1.257 udenlandske mønter, primært engelske sterlinge, der daterer nedlæggelsen til ca. 1247. I 1958 blev der i samme område, men lidt nordligere, fundet 177 udenlandske sølvmønter liggende løst i jorden, også primært engelske sterlinge, som ligeledes synes nedlagt ca. 1247. I 1869 fandtes 78 danske mønter på grunden Liljebjerget i Skolegade nedlagt kort før år 1300. I 1200‑1400-tallet dannede Ribe også ramme om en del vigtige politiske møder og kongelige ceremonier, bl.a. kroningen af kong Christoffer af Bayern i 1443.

Byens huse lå tæt langs hovedfærdselsårerne, hvor mulighederne for handel var bedst. I tidlig middelalder var de fleste huse af egetræ, og bevaret genanvendt bygningstømmer af svære dimensioner samt enkelte undersøgte hustomter peger på, at det var velvoksne byhuse, hvoraf nogle måske var i flere etager. Store udgravninger i middelalderbyens vestlige del i 1990’erne har vist, at grundstykkerne på dette sted var store og bebygget med spredtliggende større huse, antagelig købmandsgårde, i 1100‑1200-tallet.

Formentlig allerede i tidlig middelalder blev der stiftet et helligåndshus i byens vestlige udkant, der fungerede som hospital. I samme tidsrum blev der også oprettet en Sankt Jørgensgård ved Hellig Gravs Kirke på Ribe Ås nordside, der specifikt fungerede som spedalskhedshospital. Omkring år 1200 blev Ribe omsluttet af en enorm bybefæstning. Domkirken og den omkringliggende del af byen blev helt omgivet af strømmende vand efter gravning af Stampemøllestrømmen, mens bydelen nord for åen blev beskyttet bag en tør grav, på hvis inderside der også lå en græstørvsopbygget vold. Tilsammen omgiver befæstningen et areal på 90 ha, hvoraf betydelige dele dog udgøres af åen og de tilhørende vådområder. De hastigt fremvoksende tiggermunkeordener, dominikanerbrødrene og franciskanerbrødrene, nåede Ribe i hhv. 1228 og 1232.

Byens købmænd og rige præsteskab opførte også huse af teglsten. Allerede fra ca. år 1200 kendes små kvadratiske eller rektangulære teglstenshuse, fx omkring domkirken, som var placeret på fundamenter af sand. De tykke mure antyder en vis højde, og formentlig har de hævet sig som tårne over den omgivende bygningsmasse. Tagfladerne var belagt med flade tagpander, som oftest var glaserede. Denne byggeskik synes at have været meget almindelig i den centrale del af byen, men de dårlige funderingsforhold betød, at bygningerne ikke har overlevet til vore dage. Riberhus i byens nordvestlige udkant menes opført i 1268, dvs. i kong Erik Klippings regeringstid, og fungerede sammen med Koldinghus som grænsefæstning mod hertugdømmet Slesvig og lensmandsbolig. Voldstedets nuværende form skyldes primært Christian 3.s ombygning i 1530’erne. Det såkaldte Skriverstuetårn er dog ældre og kan have været en del af borgen fra 1268. I 1660’erne blev det på daværende tidspunkt stærkt medtagne bygningskompleks endeligt nedbrudt.

I anden halvdel af 1200-tallet blev byens topografi markant forandret. Der anlagdes en fast forbindelse i form af en dæmning over åen i ca. 1255, og ved byens hovedindfaldsveje opførtes tre grundmurede byporte, Nørre-, Sønder- og Mikkelsport. Anlæggelsen af den såkaldte Nye Grav og Ydermøllestrømmen kan også stamme fra denne tid, og resultatet var, at byområdet blev markant mindre end tidligere, men til gengæld tydeligere afgrænset. I samme tidsrum fik alle byens gader pikstensbelægninger, og bag alle disse forandringer stod sandsynligvis kongemagten i form af Erik Klipping, som i 1269 også gav byen sin nye stadsret, Riberret.

Byens to første rådhuse lå i Grønnegade. Det ældste lå på gadens sydvestlige hjørne mod Torvet med domkirken. Det afløstes i 1448 af et stort dobbelthus i tre etager, der menes at være opført af en gruppe købmænd fra Groningen allerede i 1200-tallet, som også kom til at give gaden sit navn. Huset blev nedrevet i forbindelse med overflytningen til rådhuset på hjørnet af Sønderportsgade og Von Støckens Plads i 1709. Dette rådhus, der i dag kendes som det gamle rådhus, stammer fra slutningen af 1400-tallet, og var inden byrådets overtagelse et fornemt udlejningshus med to boliger, hvis pyntelige udseende skyldes en ombygning i ca. 1528.

Mens en økonomisk stagnation fulgte i kølvandet på den sorte død ca. 1350, oplevede Ribe en stærk fremgang efter ca. 1450. Befolkningsvæksten i mange tyske og nederlandske byer satte gang i en stor efterspørgsel efter dansk oksekød, og Ribe fik en nøglerolle i Danmarks eksport af levende kvæg. Okserne fra store dele af Jylland blev drevet gennem byen for at vandre videre mod syd eller blive ført bort med skibe, der lå for anker i Vadehavet.

Riberretten

Middelalderens Ribe er bl.a. kendt for Riberretten, hvis straffe med rette er blevet anset for usædvanlig hårde. Den var hårdere end Jyske Lov, der var den gældende ret i det omgivende landbosamfund. I eftertiden er det bevingede ord opstået: »’Tak Gud, min søn, at du ikke kom for Riberret’, sagde kællingen, da hun så sønnen hænge i Varde galge.« Straffebestemmelserne udgjorde en del af stadsretten fra 1269, som med få ændringer var i kraft indtil udstedelsen af Danske Lov i 1683. De kan ses som et forsøg fra myndighedernes side på at begrænse de mange private hævnaktioner, som prægede middelalderens voldelige samfund. Men måske blev de hårde korporlige straffe ikke anvendt så meget i virkeligheden. En undersøgelse af retspraksis i 1590’erne viser i alt fald, at Ribes domstole på denne tid som oftest afsluttede en retssag med at idømme en bøde, hvis parterne ikke havde indgået forlig.

Tiden 1536-1850

Grund-Tegning over Ribe Bye opmaalt den 5 octob. 1797
Grund-Tegning over Ribe Bye opmaalt den 5 octob. 1797
Rigsarkivet.

Oksehandelen fortsatte efter middelalderen, og fra 1596 til 1660 blev der i alt eksporteret ca. 137.000 okser via Ribe, og mange af byens købmænd tjente store penge på denne handel. Oksetransporterne fortsatte frem til 1800-tallet, men efter 1660 havde Ribekøbmændene kun en begrænset rolle i handelen.

Ribes befolkningstal ser ud til at have været 3.000‑4.500 mellem 1550 og 1650, men ved en pestepidemi i 1659 mistede ca. 900 livet, og i 1672 havde byen kun 1.939 indbyggere. Endnu i 1801 var der kun 1.994 beboere, men herefter havde Ribe en moderat vækst til 2.638 indbyggere i 1845. Befolkningsudviklingen afspejler, at Ribe ligesom de fleste andre købstæder blev ramt af en langvarig økonomisk krise i midten af 1600-tallet, og at byen først bevægede sig ud af stagnationen omkring 1830. At Ribe blev så usædvanlig hårdt berørt, skyldes i høj grad dens status som kongerigsk enklave i hertugdømmet Slesvig, hvor der var gode muligheder for at drive handel og håndværk ude på landet, og hvor enevældens lovgivning om told og afgifter var langt mere lempelig end i kongeriget. Ribes købmænd og håndværkere havde derfor svært ved at konkurrere med deres kolleger i de slesvigske købstæder og landsogne. Til gengæld havde Ribe i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet en stor produktion af lærreder, som blev afsat i København og på diverse markeder. Ribes store bymark, der fortrinsvis blev anvendt til græsning af kreaturer, var især i kriseårene en vigtig ressource for byen.

Maren Splids og hekseforfølgelse

Danmarks nok bedst kendte heks er Maren Splids (ca. 1600‑41). Hun boede i Ribe i første halvdel af 1600-tallet, hvor hun var gift med skrædderen Laurits Splid og drev et værtshus. Da den konkurrerende skrædder Didrik i 1637 efter længere tids sygdom kastede en slimet klump op, erindrede han, at han 13 år forinden havde skændtes med Maren, der havde lovet ham ondt. Derfor måtte klumpen være hendes trolddomsværk. Maren og Laurits Splid var dog velansete borgere i Ribe, og sagen blev i første omgang manet i jorden, og Didrik blev endda anklaget for æreskrænkelse. Nogle år senere blev sagen rejst igen, og selv om Maren i første omgang blev frifundet, havde Didrik denne gang klaget sin nød til heksejægeren Christian 4., som bad lensmand Gregers Krabbe genoptage sagen. Krabbe bragte sagen til København, hvor Maren blev sat i Blåtårn. Uhørt for de danske trolddomssager blev Maren udsat for tortur, hvilket almindeligvis først blev brugt efter en stadfæstet dom. Maren tilstod, blev kendt skyldig i trolddom, og i november 1641 blev hun brændt ved galgebakken i Ribe. Sagen mod hende var usædvanlig, ikke kun på grund af den ulovlige tortur, men også dét, at hun var en velstående, velanset kvinde, mens det ofte var socialt udsatte, der endte på bålet. De enestående elementer har utvivlsomt medvirket til at gøre Maren berømt sidenhen, og hendes person og retssag er flere gange blevet anvendt politisk: I 1660’erne som eksempel på ond trolddom, i oplysningstiden som martyren, der blev offer for overtro, og i anden halvdel af 1900-tallet som et feministisk ikon, der kæmpede imod sine mandlige anklagere. Sidstnævnte har været medvirkende til, at Dansk Kvindesamfunds Esbjergkreds i 1974-75 udgav tidsskriftet Maren Splids, og at det politiske parti Maren Spliid Gruppen i Horsens blev oprettet i 2008.

Tiden 1850‑1970

I midten af 1800-tallet kom Ribe ind i en vækstperiode, under hvilken de to første rigtige industrier, et bomuldsog lærredsvæveri og jernstøberiet, anlagt af hhv. købmand Christian Giørtz og apoteker Frederik von Stöcken, blev etableret i hhv. 1845 og 1848. Grænseændringen i 1864 gav derimod byen et knæk, idet den blev afskåret fra det sydlige og det meste af det østlige opland, og da Nordslesvig blev en del af Danmark ved Genforeningen i 1920, havde stationsbyerne Rødding, Gram, Toftlund og Skærbæk overtaget en stor del af dette område. Anlæggelsen af Esbjerg Havn og jernbanen dertil i 1874 betød også en svækkelse af Ribes nordvendte oplandshandel. Indtil midten af 1800-tallet havde der været en livlig trafik i Ribes åhavn, selv om den kun kunne besejles af mindre fartøjer, men denne trafik ophørte næsten helt i tiden efter 1875, da jernbanen mellem Ribe og Bramming blev åbnet. I 1890’erne blev der fra kommunal side foretaget et lobbyarbejde over for regering og Rigsdag for at få uddybet åen. Som resultat blev der i 1904 nedsat en kommission til at overveje, hvordan byens situation kunne forbedres. Den anbefalede, at der blev opført flere større statsinstitutioner i byen. Ribe blev da også i 1900-tallet stærkt afhængig af offentlige arbejdspladser. Det drejede sig bl.a. om amtssygehuset (1908), seminariet (1899, overtaget af staten 1918) samt åndssvageanstalten Ribelund (1907), der på højdepunktet i 1950’erne havde ca. 800 beboere og mere end 350 ansatte. Befolkningstallet var i 1901 vokset til 4.243.

Mens Ribe kun havde beskeden befolkningsvækst i de sidste årtier af 1800-tallet, var der stabil fremgang fra ca. år 1900 til 1970’erne. I 1925 havde byen 5.461 indbyggere, og i 1970 var tallet 8.254. Mellem år 1900 og år 2000 skete der imidlertid en tidobling af byens areal. Tangekvarteret, der blev til i de første årtier af 1900-tallet, blev præget af institutioner og boliger, mens Ribe Nørremark fra 1960’erne og 1970’erne både fik et bolig- og et industriområde. Byggeboomet i Nørremarken begyndte på et tidspunkt, hvor Ribes erhvervsliv efter mange årtiers relativ stagnation oplevede en vis opblomstring, der bl.a. blev stimuleret af Egnsudviklingsloven fra 1958 og den generelle velstandsstigning i 1960’erne. Derimod havde turismesektoren stået stærkt gennem hele 1900-tallet, ikke mindst takket være den aktive turistforening, etableret i 1899, som især lagde vægt på at holde de mange ældre huse ved lige. Fra 1921 til 1948 havde byen også en række festdage af national karakter, bl.a. i anledning af Genforeningen og Reformationens 400-års jubilæum, og flere af disse arrangementer tiltrak mere end 10.000 gæster.

Tiden 1970‑2007

Efter en mindre nedgang i befolkningstallet i 1970’erne stabiliserede Ribe sig fra midten af 1990’erne på ca. 8.000 indbyggere; i 2006 var tallet 8.081. Overflytningen af mange statslige opgaver til amterne i 1970’erne betød en voldsom udbygning af Ribe Amtskommunes administration i dette årti, men i 1980’erne begyndte afviklingsprocessen for store offentlige arbejdspladser i Ribe. Først skete der en decentralisering af særforsorgen, hvorved Ribelund mistede sin hidtidige funktion. Dernæst blev sygehuset reduceret i 1990’erne og lukket i 1999, og efter en fusion mellem seminarierne i Ribe og Esbjerg i år 2000 blev seminariet i Ribe lukket i 2009. Endelig betød strukturreformerne i årene omkring 2007, at Ribe ophørte med at have selvstændig kommunal og amtskommunal administration, statsforvaltning, byret og politi.

Stormfloder

Ribe er flere gange blevet ramt af stormfloder, hvor havet er skyllet ind over de lave landområder ved Vadehavet og har ramt byen. Den første alvorlige stormflod skulle være kommet i 1362, hvor der gik frasagn om, at mere end 200.000 døde; dette tal er dog ikke realistisk. Lidt mere sikker viden har man om stormflodsulykken i oktober 1634, kaldet Den Anden Manddrukning, hvor samlet set over 10.000 mennesker omkom. Her blev Ribe oversvømmet, og vandet brød ind i domkirken. En markering på søjlen med prædikestolen viser, at vandet nåede op i 1,7 m’s højde. Man ved ikke, hvor mange der døde i selve Ribe, men ulykken satte byen økonomisk tilbage, og den blev efterfølgende ved et kongebrev fritaget for skat. Ved stormene i 1976 blev folk evakueret fra bl.a. Ribeområdet. På Stormflodssøjlen på Skibbroen i Ribe, opsat i ca. 1920, er de fem alvorligste stormfloder siden 1634 anført med angivelse af, hvor højt vandet stod over normal vandstand. Den øverste ring kan fortælle, at vandet i 1634 nåede op på over 6 m.

Videre læsning

Læs mere om Ribe

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie