I Danmark findes nikkende hullæbe hist og her i Østjylland og på Øerne, hvor den er forholdsvis sjælden. Man kan bl.a. møde den beskedne orkidé i Rude Skov. Her vokser den på muldbund i de gamle, skyggefulde bøgebevoksninger. Orkideen går også under navnet glat hullæbe og blomstrer fra midten af juli til begyndelsen af august.
.

Rude Skov er med et areal på ca. 580 ha den største skov i Rudersdal Kommune og dækker området mellem Birkerød, Holte, Gammel Holte og Høsterkøb. Skoven var tidligere overdrev og græsningsskov, men blev gennem flere kongelige forordninger indhegnet og fredet i løbet af 1700-tallet. Derved ophørte græsningen, og ved indplantning af især nåletræ blev arealet omdannet til en mere produktiv skov. I dag domineres Rude Skov af bøg, eg og rødgran.

Skoven ligger i et bakket morænelandskab med mange dødishuller, hvilket har resulteret i et stort antal søer og vandhuller. Mange af dem blev i 1600‑1800-tallet udnyttet til dambrug med opdræt af karper og karusser, og ved fx Ebberøddam kan man stadig se spor efter datidens fiskeopdræt.

På muldbunden i løvskoven vokser bl.a. hvid anemone, skovmærke, lundfladstjerne, miliegræs og knoldet brunrod. Derudover kan man hist og her finde den sjældne orkide nikkende hullæbe. På skrænterne ved bl.a. Løjesø og Agersø erstattes muldbunden af morbund med planter som bølget bunke, majblomst, hedelyng og liden vintergrøn.

Ynglefuglene omfatter arter som duehøg, sortspætte, rødrygget tornskade og formentlig svaleklire. Desuden huser skoven store bestande af rådyr, ræv og grævling, mens den sky skovmår yngler i de gamle, hule træer.

Rude Skov har flere MTB-spor. I skoven ligger desuden den 2,5 km lange Lysløjpe, som på de mørke vinteraftener oplyses af 239 lamper. Derudover rummer skoven adskillige mindre overnatningspladser. Rude Skov Naturskole og Grevemosehus tilbyder forskellige ture og aktiviteter for daginstitutioner og grundskolens klassetrin.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Rudersdal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove