Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272615
Sted- og lokalitetsnummer
010505-5
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj 2 x 20 m. Stærkt forgravet overflade. I højen findes en jættestue; af kamret ses 9 sidesten, ingen dæksten. Græs- klædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNordvestlig paa Marken ligger en deelviis afgraven Høi, som er 62' i Diameter og tidligere har været c. 10' høi. 27' fra dens Fod imod Vest og Øst og 31' fra dens Fod imod Nord staaer en Gangbygning. Kamret har Retningen Vest til Nordvest - Øst til Sydøst. Nordsiden bestaaer af 3, hver af Enderne af 1 og den uafbrudte Sydside af 4 Sidestene, paa Overkanten af enkelte af disse ligge større Stene. Der har været 1 større og 1 mindre Dæksteen, som forlængst ere bortførte. Kamret er 12 1/3' langt, ved den vestlige og østlige Ende 4' bredt og over Midten 7 1/4' bredt, dets største Høide udgjør 6'. Fra Sydsiden udgaaer en Gang, som paa den vestlige Side bestaaer af 4 og paa den østlige Side af 3 Sidestene, men her mangler den yderste Steen. Gangen er 9 5/6' lang, ved Kamret 2 1/2' bred, Høiden udgjør 3'. Kamret udgravedes i 1854, der fandtes Steenkiler, en Hammer og "save" af Flint, samt Ravperler og "Leerkrukker". Fundet foræredes til en Artilleriofficer i Frederiksværk. Senere er Gangen blevet udrenset, uden at noget er fundet deri. Captain A.P.Madsen har tegnet Gangbygningen. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1887
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1887
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 20 m., stærkt forgravet Overflade. I Højen findes en Jættestue, af Kamret ses 9 Sidesten, ingen Dæksten. Græsklædt i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStærkt forgravet høj i friareal midt i nyudstykningsområde (sommerhuse). Midt i højen findes rester af et jættestuekammer bestående af 9 sidesten af stærkt varierende størrelse og en enkelt sten der ligger nede i selve kammeret, formodentlig er også denne sten oprindeligt en sidesten. Af overliggere er der i dag ingen spor. kammerets bund er græsklædt og heri er der gravet et mindre hul, hvori der ligger lidt affald. iøvrigt fremtræder anlægget som beskrivelsen på fredningskortet. Kammeret er orienteret i Nord-Syd, gangen har antageligt været i Østenden. Kammerets indre mål: Længde: 4,40, Bredde: 1,90, dybde: 0,85. Plejeplan: I betragtning af at fortidsmindet befinder sig midt i et opmråde, der er ved at blive udstykket til sommerhusbebyggelse, kan der være grund til i fremttiden at sørge for et jævnligt tilsyn med anlægget, da der må imødeses en del slid på det. Der er i og for sig ingen grund til at ændre på anlæggets nuværende tilstand, dersom den blot kan opretholdes stabilt. Dog må det anbefales at man rydder lidt krat der befinder sig ved sydgavlen og ved den østre langside. Mål: 2,2x27,4x19,2 m. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links