Skilt ved fortidsminde set fra V
.
Skilt ved fortidsminde set fra V
.
Skilt ved fortidsminde set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
33079b
Sted- og lokalitetsnummer
190102-55
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 900 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Skibssætning, Vikingetid (dateret 900 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Vej, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Klebæk Høje eller Bække-monumentet er et mærkeligt sammensat gravanlæg. Det består af to gravhøje fra bronzealderen og en skibssætning fra vikingetiden med en runesten i forstavnen. Skibssætningen er 45 m lang og udgår fra den største af gravhøjene. I stævnen modsat højen afsluttes skibet af en to meter høj runesten, der daterer Bække-anlægget til 900-årene. Runeindskriften på stenen fortæller, at "Revne og Tobbe gjorde disse kumler (dvs. dette mindesmærke) efter deres moder Vibrog". Ved Nationalmuseets udgravning i 1957-58 havde arkæologerne ventet at finde en rigt udstyret kvindegrav i skibssætningen. Men de blev skuffede og fandt kun en grav med nogle få lerkarskår og et lille stykke jern. Efter udgravningen blev monumentet restaureret, og de manglende sten i skibssætningen markeret med mindre sten. Tværs over monumentet ses et 10 m bredt forløb af Hærvejen., der har ødelagt den vestlige del af skibssætningen.

Undersøgelseshistorie

1871
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1915
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPåtale samt advarsel for en mindre misligholdelse af fredningsbestemmelserne for mindesmærkerne på matr. nr. 24 af Bække, Anst h.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdsnit af en omfattende korrespondance ml. O. Voss og N01 ang. beskæftigelsesarbejder udført i 1956: "I den forløbne uge er det med næsten fuldstændig sikkerhed lykkedes at påvise, at stenrækken med runestenen ved KLEBÆK HØJE nord for Bække er resterne af en ca. 44 m lang og 4 m bred skibssætning, der ligger i VNV-ØSØlig retning. Runestenen har været anbragt i vestenden og ved østenden ligger den mindre af de to Klebæk Høje, monumentet ved Bække svarer således ret nøje til anlægget ved Glavendrup. Af stenrækkens 9 sten står kun de 4 på deres oprindelige plads, og foruden disse 4 sten er der konstateret sikre spor efter endnu 10 - alle i skibssætningens sydside. Af nordsiden er kun de vestligste 4-5 m omkring runestenen undersøgt og her fandtes de 3 nedgravede sten (omtalt i sidste ugerapport)".
1956
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOmfattende korrespondance ml. O. Voss og N01 ang. beskæftigelsesarbejder udført i 1956. Udsnit af ugerapport fra 25/11 1956: ..."Udenfor skibssætningen og ca. 10 m NØ for runestenen er afdækket en V-Ø orienteret jordfæstegrav. I vestenden var den del af kraniet bevaret, så meget, at det kunne konstateres, at den døde havde ligget på ryggen. Af gravgods fandtes kun lidt jern (en jernkniv ?), der lå ved brystet".
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2010
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy formidling i form af skiltning, restaurering og rekonstruktion på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Skibssætning

Skibssætning, gravform fra forhistorisk tid i Norden bestående af oprejste sten i en spidsoval figur, der danner ramme om graven; andre har formentlig været mindesmærker og måske kultpladser. De kan optræde enkeltvis eller som hele flåder. Fra bronzealderen kendes de navnlig på Bornholm og Gotland. Læs videre her.

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links