I Jonstrup Vang findes de tre gamle egetræer Skrædderen, Grenaderen og Djævelen. Med en omkreds på 5,7 m er Skrædderen det største. Det står ca. 250 m øst for Vangehus, og selv om det 300‑400 år gamle træ er delvis hult, er det stadig både sundt og livskraftigt.
.

Ryget, Nørreskov, Store og Lille Hareskov samt Jonstrup Vang udgør tilsammen et ca. 1.000 ha stort, mere eller mindre sammenhængende skovområde, der strækker sig fra sydsiden af Farum Sø sydpå langs vestsiden af Furesø til Furesøs kommunegrænse i sydøst og syd. Bøgen er det dominerende skovtræ, men der er også en forholdsvis stor andel af eg, ahorn og ask samt nåletræer som rødgran og douglasgran. En del af arealet er ubevokset og fremstår i bl.a. Djævlemosen og Gisselfeldengen i Lille Hareskov, Sletten i Store Hareskov samt Kollekolleslugten og Åsevang i Nørre skov som større græssletter og enge. Skovene er statsskove, og dele af dem drives som urørt skov. Det gælder bl.a. Svenskebøgene fra ca. 1670 og Sækken i Ryget, mens resterne af von Langens plantage i Nørreskov fra 1765‑75 drives med plukhugst. Store Hareskov indgik i sin tid i det store parforcejagtlandskab og blev senere fredskov, hvilket betød, at store dele af skovarealet var beskyttet mod landbrug og byudvikling.

Isens bevægelser under sidste istid skabte et kuperet landskab med stejle skråninger, tunneldale, dødishuller og en varieret jordbund. Et eksempel på en lille tunneldal er Sækken i Ryget. Den fremstår i dag som en utilgængelig ellesump og svært tilgængelig hængesæk med opvækst af birk og rødgran samt bl.a. tranebær, grenet star og mere end 10 forskellige arter af tørvemos. Dødishullerne ses som småsøer og moser. Blandt dem er Caspars Dam i Nørreskov, hvor man bl.a. kan finde fjerbregne og smalbladet kæruld, samt Rævemosen i Store Hareskov, der er voksested for planter som mosebølle og tuekæruld. I Store Hareskovs vandfyldte dødishuller vokser desuden krebseklo, som den fredede grøn mosaikguldsmed lægger sine æg på.

En mindre del af Ryget lige nord for Værløse blev fredet i 1953, mens 3 ha omkring Ryethøj blev fredet i 2002. Derudover indgår Sækken i habitatområdet Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov og i fuglebeskyttelsesområdet Furesø med Vaserne og Farum Sø.

En af de fredede langdysser i Jonstrup Vang, der er opført af tragtbægerkulturens bønder, ca. 3500 f.Kr.

.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Furesø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove