Hald Sø syd for Viborg. En af de største tunneldale i Østjylland begynder i øst med Mariager Fjord, hvor den er havdækket. Den fortsætter videre mod sydvest med Klejtrup Sø, Rødsø, Loldrup Sø, Viborgsøerne og slutter ved Hovedstilstandslinjen med Hald Sø. Dalens stejle sider er gennemfurede af kløfter, der oppe fra morænelandet åbner sig ned mod søen.
.

Det anslås, at Danmark har omtrent 175.000 søer ned til 100 m2. Medregnes kun søer over 1 ha (10.000 m2), er der omkring 4.500, og kun 88 søer er større end 100 ha. Søerne findes overalt i Danmark, men de større søer er koncentrerede i Nordsjælland samt Midt-og Nordvestjylland. De fleste større søer blev dannet af isens bevægelser under den seneste istid, mens mange af de mindre søer kan være skabt via menneskelige aktiviteter, fx ved ler- og mergelgravning. Hovedparten er lavvandede, og halvdelen af danske søer større end 5 ha har en middeldybde under 1,3 m og en maksimumsdybde under 2,2 m. Den dybeste naturlige sø er Furesø med 38 m, og den største er Arresø på 41 km2. Søer udgør i alt 1,6 % af landets samlede areal, og alle søer på mere end 100 m2 er sammen med deres bredder beskyttet af Naturbeskyttelsesloven.

Søer er fra naturens side forskellige. Det skyldes jordbundsforskelle, der påvirker vandets indhold af kalk og dets surhedsgrad, forskellig tilførsel af organisk materiale, som kan gøre vandet brunt, forskellig vanddybde, som har betydning for, om vandets temperatur lagdeles om sommeren, samt kystnære søers kontakt til marine områder, som fører til forskellige grader af saltholdighed, der påvirker mange organismer.

Gennem de seneste århundreder er det især menneskets forskellige aktiviteter, der har påvirket søerne. De har gennem historien tjent mange formål, og i takt med at der er kommet flere mennesker, og brugen af landskabet er blevet industrialiseret, er påvirkningen taget til. Så langt tilbage, som man kender til, blev søerne brugt af både husdyr og mennesker. I store dele af landet blev overfladevandet anvendt til madlavning og rengøring, og kreaturerne blev vandet ved den nærmeste sø eller i det lokale gadekær.

Søerne gav tillige gode fiskepladser, de fleste steder i form af forholdsvis ureguleret fangst af aborrer, gedder, suder osv., men hvor en enkelt lodsejer havde ret til større søer, blev fiskefangsten undertiden sat i system.

Landskabets vandløb forbinder søerne med hinanden og med havet, og de er derfor del af det sammenhængende vandmiljø. Mange af dem får derved tilført store mængder fosfor og kvælstof fra hus- og industrispildevand samt via tab fra landbrugsområder. Ekstra næringsstoftilførsel påvirker vandkvalitet og levevilkår negativt og giver planteplanktonet gode vækstvilkår, så vandet bliver uklart. Forbedret spildevandsrensning har dog reduceret tilførslen af næringsstoffer betydeligt de sidste årtier, og vandkvaliteten er forbedret i mange søer. I flertallet er tilførslen dog stadigvæk så høj, at deres økologiske tilstand afviger væsentligt fra en upåvirket tilstand. Nogle søer har desuden behov for en egentlig restaurering for at forbedre tilstanden. Dette kan fx ske via en opfiskning af fredfiskene, så dafnierne lettere kan begrænse mængden af planteplankton, eller via opgravning eller fiksering af det fosfor, som har ophobet sig på bunden af søen, og som giver anledning til en intern belastning.

Forsvundne og genoprettede søer

Den gamle Søvind Mergelgrav nord for Horsens Fjord, der har givet navn til formationen Søvind Mergel. Mergelgraven er nu en sø.
.

Søer er ikke statiske, ikke engang hvis man ser bort fra den menneskelige indvirkning. De opstod i morænelandskabet og blev siden en del af landskabets naturhistorie. Mange mindre søer forsvandt igen som følge af naturlig tilgroning, men nedgangen i antallet af søer accelererede for alvor i forbindelse med 1800- og 1900-tallets afvandingsprojekter. Det gik ud over både små og store søer. Filsø i Vestjylland, som i begyndelsen af 1800-tallet var på over 2.000 ha, blev de følgende 150 år reduceret til ca. 70 ha. Man regner med, at to tredjedele af landbrugslandskabets vandhuller er forsvundet i løbet af 1900-tallet. I de seneste årtier er udviklingen i antal søer vendt, idet mange er etableret eller gendannet. Dette omfatter både større søer som eksempelvis Filsø (nu 915 ha), Bølling Sø i Midtjylland (ca. 360 ha) og Vilsted Sø i Nordjylland (ca. 450 ha) samt mange vandhuller og småsøer dannet bl.a. via gravning efter råstoffer. Mange genetableringer har været hjulpet på vej af, at den afvandede jord efterhånden satte sig, så områderne blev vandlidende og af ringe landbrugsmæssig værdi.

De mindst påvirkede danske søer finder man i dag fjernest muligt fra landbrugsarealer og påvirkninger fra menneskelige aktiviteter. Slåensø ved Silkeborg og Grane Langsø syd for Vrads, der begge er omkransede af skov, er eksempler på sådanne søer med en god vandkvalitet og høj biologisk kvalitet. Disse rene og upåvirkede søer udgør en meget lille del af det samlede antal søer, og i det landbrugs- og kulturprægede danske landskab er der stadigvæk behov for at rette op på tilstanden i rigtig mange søer. De forventede klimaændringer kan bevirke, at der må stilles yderligere krav til mindsket næringsstoftilførsel, for at søerne kan leve op til de besluttede målsætninger.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks natur og landskab

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om det åbne land