Med sine morænebakker og gamle smeltevandsdale træder Saltum Bjerge tydeligt frem i det ellers flade landskab. Hvor jordbunden er sandet, er bakkeskråningerne dækket af sure overdrev, mens der er kalkoverdrev, hvor jordbunden er kalkrig. Ud over en karakteristisk overdrevsvegetation har overdrevene også mere sjældne arter som guldblomme og bakketidsel. I dalbundene ligger der flere rigkær og vandløb. De kalkrige rigkær har et rigt planteliv, der i Saltum Bjerge bl.a. omfatter purpurgøgeurt, plettet gøgeurt, vinget perikon og vibefedt.

Både rigkærene og overdrevene er truede af især gødning fra landbrugsarealerne oven for skråningerne. Derudover har dræning samt udretning og uddybning af områdets vandløb bragt nogle af rigkærene i fare for udtørring. Der er derfor gennemført et projekt, hvor en drængrøft er blevet lukket. Som en del af naturplejen afgræsses det meste af Saltum Bjerge desuden af kvæg.

Jammerbugt Kommune ejer en mindre del af Saltum Bjerge, mens resten af området er privatejet. Det meste af Saltum Bjerge er udpeget som habitatområde.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links