Oplyst af en bleg, lavthængende vintersol vugger unge knopsvaner stille på fjorden. Den brogede fjerdragt viser dog med al tydelighed, at ungdommen lakker mod enden, og med forårets komme vil de fire grimme ællinger være klædt helt i hvidt. Selv om knopsvanen er gået voldsomt tilbage som ynglefugl, er de hvide fugle stadig et almindeligt syn i Odense Fjord. Det gælder især i sommerhalvåret, hvor knopsvaner i tusindvis besøger Seden Strand for at fælde svingfjerene og lade en ny fjerdragt vokse frem.
.

Seden Strand udgør den inderste del af Odense Fjord og afgrænses i vest af Stige Ø og Odense Ås udløb og i øst af Småstenskrog, der fra byen Seden Strand fortsætter østpå til Seden- Åsum Skelgrøft. Siden midten af 1800-tallet har en del af området vest for byen været anvendt som militær skydebane. Anvendelsen er siden ophørt, og i 2019-20 blev anlæggene fjernet. Skydebanen har betydet, at denne del af området ikke har været udnyttet til anden landbrugsmæssig drift end slåning, hvilket har sikret et ganske stort naturindhold. Derudover er hele Odense Fjord-området udpeget som et af 14 områder i Danmark, hvor der er høj risiko for oversvømmelse. Et af de særlig udsatte områder er byen Seden Strand. For at beskytte den mod oversvømmelse fra øst blev det kystnære dige ved Småstenskrog i 2020 flyttet ind i landet. Derved får 27 ha tidligere opdyrkede arealer lov til at udvikle sig til strandeng, som sammen med de eksisterende strandengsarealer vil fungere som en bufferzone, når vandet i fjorden stiger.

Jordbunden i området er udpræget sandet, hvilket er et særsyn i Odense Kommune. På den tidligere skydebane er der overdrev, men ellers dækkes stort set hele det kystnære område af strandeng, som når sin største udbredelse vest for byen og i Småstenskrog. På det tørre overdrev vokser arter som hedelyng, tårnurt, blåmunke, kuglemuseurt og kratfladbælg, mens plantelivet på de fugtige strandenge præges af typiske strandengsplanter som strandannelgræs, harril, alm. salturt, strandasters, strandvejbred, strandkvan og lægekokleare.

Strandengene langs den indre del af Odense Fjord har huset en bestand af strandtudser, som dog for længst er forsvundet. I forbindelse med flytningen af diget ved Småstenskrog er der derfor foretaget tre såkaldte paddeskrab, hvor jorden er blevet skrabet væk, så der er opstået vandfyldte lavninger på strandengen. Disse skrab skal tjene som ynglested for de strandtudser, som efterfølgende vil blive genudsat i det fjordnære område. Småstenskrog og kysten ud mod Seden Strand indgår i habitat- og fuglebeskyttelsesområdet Odense Fjord.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Odense Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster