Dans og julehygge i opholdsstuen på plejecenteret Marienlund, der stod færdigt i 2017.
.

Befolkningsudviklingen 1971‑2019 samt Danmarks Statistiks fremskrivning til 2045 for hhv. Silkeborg Kommune, Region Midtjylland og hele landet. Indeks: 1971=100.

.
Børn med tilknytning til Rumænien modtager her undervisning i rumænsk sprog, kultur og samfundsforhold. I Silkeborg Kommune udgjorde rumænere 19,3 % (2019) af den samlede andel af indvandrere fra vestlige lande. Billedet er taget i undervisningslokalerne på Fårvang Skole.
.
Silkeborg Langsø set fra Christian 8.s Vej i Silkeborg. Langs bredden og nær bykernen ligger store villaer tæt.
.

Siden 1970 har Silkeborg Kommune haft en stærk befolkningsvækst og var i 2019 Danmarks tiendestørste kommune målt på befolkningstal. Stigningen ventes at fortsætte de kommende årtier med en yderligere nettotilflytning. Trods den gode beliggenhed med hurtig adgang til et stort arbejdsmarked er boligpriserne lidt lavere end på landsplan.

Befolkningsudviklingen

Det område, der nu udgør Silkeborg Kommune, har haft et jævnt stigende befolkningstal fra 67.149 indbyggere i 1970 til 93.054 i 2019. Stigningen i perioden er samlet set på 39 % og dermed stærkere end i Region Midtjylland (29 %) og i hele landet (18 %).

I Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2019 forventes det, at kommunens befolkning fortsat vil vokse med stort set samme tempo og nå 107.485 i 2045, svarende til en yderligere vækst på knap 16 % i fremskrivningsperioden.

Selv regner Silkeborg Kommune i en prognose fra 2019 med en endnu stærkere vækst, således at der allerede i 2032 vil være 105.437 indbyggere og dermed over 4.000 flere end i Danmarks Statistiks fremskrivning for det samme år. Kommunens egen prognose afspejler forventninger om flere tilflyttere og øget nybyggeri.

Den faktiske udvikling i tiåret 2009‑18 har været præget af både nettotilflytning, indvandring og fødselsoverskud.

Nettotilflytninger (forskellen mellem til- og fraflyttede) til kommunen udgjorde fra 2009 til 2018 gennemsnitligt 57 personer pr. år.

Nettoindvandringen til Silkeborg Kommune har i de seneste ti år svinget omkring et årligt gennemsnit på 290 personer og med 606 personer i 2015 som det højeste. Som i andre kommuner, der modtog mange indvandrere i disse år, faldt antallet hurtigt, og i 2018 var nettoindvandringen faldet til en tredjedel.

Medvirkende til væksten i befolkningen har samtidig været et fødselsoverskud (flere fødte end døde) på gennemsnitligt 164 om året i perioden.

Det forventes i fremskrivningen fra Danmarks Statistik, at der i kommunen vil være et fortsat men faldende fødselsoverskud til 2036. Samlet set fremkommer det ved et relativt stabilt fødselstal, samtidig med at antallet af dødsfald forventes at stige.

Den samlede fertilitet, der er et mål for det antal børn, som 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, har 2009-18 konstant været højere i kommunen end i regionen og i hele landet. Kommunens samlede fertilitet var på 2.128 i 2018. Samme år var den i regionen 1.807 og i landet som helhed 1.730.

De førstegangsfødende i kommunen var i gennemsnit 29 år, stort set som på regions- og landsplan. Mænd i kommunen, der blev fædre for første gang, var ca. to år ældre.

I 2019 var aldersfordelingen i Silkeborg Kommune næsten som i hele landet: 18,1 % af befolkningen var 0‑14 år, 62,3 % var i den erhvervsaktive alder (15‑64 år), og 19,5 % var over 65 år.

I fremskrivningsperioden forventes en mindskning af gruppen i den erhvervsaktive alder til 55,9 %. Andelen af ældre på 65 år og derover forventes at stige til 26,0 %, hvilket er mere end i landet som helhed (24,7 %). Det betyder, at ældrekvoten forventes at stige fra 31 % til 47 % i 2045 og dermed kommer til at ligge ca. en sjettedel højere end i landet som helhed.

Indvandring

Gruppen af indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 1,5 % af befolkningen i Silkeborg Kommune, hvilket var en halvt så stor andel som i hele landet. Antallet af indvandrere er op til 2019 steget mindre i kommunen end i resten af landet. Den udgjorde pr. 1. januar 2019 8,2 % mod hhv. 11,4 % og 13,7 % i regionen og i hele landet.

I alt var antallet af indvandrere og efterkommere i kommunen steget til hhv. 6.171 og 1.490 i 2019.

Af indvandrerne var de 3.604 fra ikkevestlige lande og 2.567 fra vestlige lande.

Blandt indvandrere med oprindelse i vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var 23,4 % fra Polen, 19,3 % fra Rumænien og 9,9 % fra Tyskland.

Blandt de ikkevestlige indvandrere havde 23,1 % oprindelse i Syrien, 6,9 % i det daværende Jugoslavien, og 5,95,5 % i Irak, Ukraine og Tyrkiet.

Boligforhold

Med gennemsnitlige priser for parcel- og rækkehuse på 13.200 kr. pr. m2(2018) ligger boligpriserne i Silkeborg Kommune højere end gennemsnittet for Region Midtjylland på 12.000 kr. pr. m2 og tæt på landsniveauet på 13.600 kr. pr. m2.

Kommunen er præget af store interne forskelle i kvadratmeterpriser med høje priser for de mest attraktive villaer ned til søerne. Samlet er prisniveauet ca. 40 % lavere end i Aarhus Kommune.

Udviklingen på boligmarkedet i Silkeborg Kommune har med små forsinkelser været meget lig den udvikling, der er sket på landsplan med kraftige prisstigninger i 00’erne frem til 2007‑08 og herefter en periode med kraftige prisfald, der i løbet af 2010’erne er afløst af en periode med nye stigninger.

Boligpriserne er mere moderate i Silkeborg Kommune, når det kommer til ejerlejligheder: Her var den gennemsnitlige kvadratmeterpris 18.100 kr. i 2018, mens niveauet i regionen var 22.800 kr. pr. m2. I Aarhus Kommune kostede en ejerlejlighed i 2018 i gennemsnit 32.200 kr. pr. m2.

Boligmassen består fortrinsvis af parcel-/stuehuse, der udgør lidt over halvdelen (55 %) af boligerne, mens kun 27 % er etageboliger. Det er klart en højere andel af parcel-/stuehuse end på landsplan og noget over niveauet for regionen. Andelen af fritidshuse er kun 3 %.

De fleste boliger i kommunen er private ejerboliger (66 %); herudover findes cirka 19 % almene boliger samt mindre forekomster af private udlejningsboliger (8 %) og andelsboliger (4 %).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger