Geologisk tidslinje for Silkeborg Kommune.

.

I Silkeborg Kommune består de øverste prækvartære lag, dvs. dem, som er ældre end 2,6 mio. år, af lag fra Miocæn. Mod øst blev der aflejret kvarts- og glimmersand samt tynde lerlag i havet, mens der i deltaer og floder blev aflejret sand med planterester. Yngre havaflejringer af ler og sand findes i vest. Enkelte steder, som ved Salten Profilet, kan man også finde aflejringer fra Oligocæn. Derudover indeholder nogle af erosionsbakkerne fra næstsidste istid, Saale, sand fra Miocæn. Det gælder bl.a. den 148 m høje Sorring Låddenhøj.

Over de miocæne lag findes aflejringer fra flere forskellige istider. De omfatter smeltevandssand og morænesand fra istiden Elster, smeltevandssand og -grus samt morænesand fra næstsidste istid, Saale, og morænesand og -ler fra sidste istid, Weichsel. En del af de geologiske lag er deformeret af isen og viser, at der i løbet af de tre istider har været op til syv isfremstød. Det meste af kommunen ligger øst for Hovedstilstandslinjen og dækkes af op til 15 m tykke lag af moræneler. Mod vest ligger smeltevandssand og -grus i lag, som oftest er 15‑20 m tykke, men stedvis kan nå tykkelser på op til 100 m.

Langs åer og søer findes ferskvandsaflejringer fra tiden efter sidste istid, og i Gudenådalen samt i flere mindre ådale er der aflejret ferskvandssand og -grus.

Der indvindes grundvand fra lagene af smeltevandssand og -grus samt fra de miocæne sandlag.

Skellerup Nygårde

I den tidligere grusgrav ved Skellerup Nygårde, syd for Resenbro, findes istryksdeformerede aflejringer fra de seneste tre istider samt opskudte flager af aflejringer fra Pliocæn. De ældste lag består af nogle metertykke lag af smeltevandssand og -grus, som overlejres af et ca. 1 m tykt lag af morænesand fra istiden Elster. Lagene er deformerede fra sydøst og øst og har indlejret flager af glimmerler. Ud fra lerets indhold af planter kan man se, at det stammer fra Pliocæn, og Skellerup Nygårde er et af de få steder i Danmark, hvor man har fundet aflejringer fra denne tidsperiode.

Over morænesandet findes ca. 10 m tykke lag af smeltevandssand med rullesten af ler. Det overlejres af et ca. 1 m tykt lag af morænesand. Disse lag, som blev aflejret under næstsidste istid, Saale, er deformerede fra sydøst og overlejres af hhv. et 1‑2 m tykt lag af sand og et 1 m tykt lag af groft morænegrus, som også blev aflejret i Saale af is, der kom fra nordøst.

De yngste aflejringer stammer fra sidste istid, Weichsel. De består af et 1 m tykt lag af moræneler, som blev aflejret af is, der kom fra sydøst. Det overlejres af et 1 m tykt lag moræneler, der blev afsat af Nordøstisen.

I dag er store dele af den tidligere grusgrav fyldt op, og de fleste af aflejringerne kan derfor ikke længere ses.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Geologi