oversigt, set fra syd
.
området, set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2923104
Sted- og lokalitetsnummer
030401-137
Anlæg
Skaldynge, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 3951 f.Kr.); Skaldynge, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Ved foden af de høje skrænter på vej til byen Asnæs ligger den inddæmmede Lammefjord. Her lå også en strandbred i stenalderen, hvor befolkningen kom for at spise skaldyr fra fjorden. Under det grønne græs på den sydvendte skråning ned mod Lammefjorden ligger tusindvis af skaller af østers, hjertemusling og blåmusling i en dynge affald. Sådanne affaldsdynger fra stenalderen kaldes køkkenmøddinger.

Original fredningstekst

Vejlekro-køkkenmøddingen (også kaldet Fårevejle-køkkenmøddingen). Boplads med bevaret skaldynge og omkringliggende aktivitetsområder. Fredningsbeskyttelsen omfatter et polygonalt område på 0,63 ha, afgrænset af matrikelgrænsen i vest, nord og nordøst samt af fredningssten i sydøst og sydvest. Områdets største udstrækning er ca. 130 m i vest-øst og ca. 70 m i nord-syd. Det polygonale areal inkluderer den i museumslovens § 29 f beskrevne 2-meter-zone, hvor der ikke må foretages jordbehandling mv. Det fredede areals form og beliggenhed fremgår af vedhæftede kort, hvor den dokumenterede udstrækning af selve køkkenmøddingen er skitseret med hvid signatur. De til en hver tid værende ejere af det på kortet viste område er forpligtet til at overholde nedenstående vilkår: 1) Der er forbud mod enhver form for forstyrrelse af jordlagene. Dog må udlæg og fornyelse af græsvegetationen udføres med såmaskine, som ikke går dybere end 6 cm under jordoverfladen. 2) Det beskyttede område udlægges og drives med heldækkende græsvegetation. 3) Ejer har pligt til at hindre opvækst af buske og træer på området, bortset fra skelgrænserne mod naboejendom i nordøst og vejkryds i nordvest. Hvis dette ikke sikres via afgræsning eller høslet, skal det ske ved slåning af vegetationen mindst én gang årligt. 4) Der må ikke placeres affald, brændestakke, fodringsanlæg, skure eller lignende synlige fænomener på arealet. I direkte forbindelse med dyrkning af området og de umiddelbart tilstødende marker må der dog midlertidigt deponeres korn, kalk mv. 5) Arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser kan foretages efter forudgående tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. 6) Odsherred kommune kan efter tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen og for egen regning anlægge en mindre, offentligt tilgængelig parkeringsplads i områdets nordlige ende ud mod Kroenborgvej, lige som kommunen kan etablere informationsskiltning om kulturhistorien på stedet.

Undersøgelseshistorie

1895
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1895
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkaldynge fra Stenalderen. Undersøgt af Nat.Mus. (Faarevejleeller Vejle Kro- Dyngen).
1897
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Registrering af knoglemateriale - Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.
1942
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOpsamlet på overfladen af dyngen en kerneøkse, en skivemejsel og en spaanskraber.
1997
Museal besigtigelse - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1998
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2004
Museal udgravning - Odsherreds Kulturhistoriske MuseumKøkkenmøddingen ved Fårevejle blev først besøgt af A.P. Madsen i 1894 og senere udgravet i 1896-97 af Nationalmuseet. I 2004 blev køkkenmøddingen genudgravet, en grøft blev lagt gennem den midterste del af køkkenmøddingen. Køkkenmøddingen har klar stratigrafi med Ertebølle lag i bunden, hovedparten af skallerne var hele østers. Disse lag indeholder stenkransede ildsteder, knogler, lerkarskår og flintoldsager fra den sene Ertebøllekultur. Toppen af møddingen består hovedsagelig af knuste hjertemuslinger og blåmuslinger, vekslende med klare lag af trækul og brændte sten. Disse øvre lag indeholder ildsteder og askehobe så vel som knogler, flintoldsager og lerkarskår fra Tragtbægerkulturens TNIb/MNII.
2005
Museal udgravning - Odsherreds Kulturhistoriske MuseumI 2004 og 2005 blev køkkenmøddingen genudgravet og to grøfter blev lagt gennem den midterste del af køkkenmøddingen. Køkkenmøddingen har stratigrafi med Ertebølle lag i bunden, mest bestående af hele skaller – den dominerende, men ikke eneste, art var østers. Disse lag indeholder stenkransede ildsteder, flintoldsager, mange knogler og få lerkarskår fra den sene Ertebøllekultur. Toppen af møddingen består hovedsagelig af knuste hjertemuslinger og blåmuslinger, vekslende med klare lag af trækul og brændte sten. Disse øvre lag indeholder ildsteder og askehobe så vel som lerkarskår og nogle få knogler og flintoldsager fra Tragtbægerkulturens TNIb/MNII. Køkkenmøddingen er dækket af et tykt kulturlag formentlig fra neolitisk tid.
2008
Dyrkning/land- og skovbrug - Odsherreds Kulturhistoriske Museum
2008
Museal besigtigelse - Odsherreds Kulturhistoriske MuseumBesigtigelse af skaldyngen efter genopdyrkning, efter års braklægning. Oppløjede skaller og bearbejdet flint, heriblandt 2 skiveøkser.
2011
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fin formidling af skaldynge.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Skaldynge

Køkkenmødding, affaldsdynge, skaldynge, en særlig type forhistorisk kystboplads, hvis affaldslag hovedsagelig består af måltidsrester, især skaller af østers og muslinger, men også af affald fra redskabstilvirkning, trækul m.m. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links