Med en bemanding på ca. 500 soldater og medarbejdere skulle det tyske luftvåbens danske hovedkvarter varetage mange praktiske funktioner. I Dyrehaven i Skanderborg blev anlagt barakker og bunkers indrettet til administration, vaskeri, slagteri, værksted og sanitære forhold samt garager til at skjule køretøjer. Efter krigen blev størstedelen af det tyske anlæg nedrevet. Bunkerne fik dog lov til at blive liggende, da de viste sig at være for omfattende at fjerne.
.

Skanderborg Bunkerne, 2. Verdenskrig satte sit præg på Skanderborg, da det tyske flyvevåben Luftwaffe anlagde sit danske hovedkvarter i byen i 1944. Bunkerne fra tiden er delvis bevaret og museet Skanderborg Bunkerne, som er en del af Museum Skanderborg, er indrettet i to af de tyske bunkere i Skanderborg Dyrehave, hvor Luftwaffe 1944‑45 havde sit hovedkvarter. I den ene bunker fortælles om besættelsestiden i Danmark, og i den anden om det tyske militærs aktiviteter.

Luftwaffes hovedkvarter

Under Besættelsen 1940‑45 kom Danmark til at spille en stadig vigtigere rolle for det tyske flyvevåben, Luftwaffe, særligt som del af det tyske forsvar mod allierede bombeangreb på de tyske byer. Luftwaffe udbyggede derfor gennem krigen et omfattende varslings- og luftforsvarssystem i Danmark for at kunne imødegå allierede bombefly, der overfløj Danmark på vej til bombemål i Tyskland.

I 1944 anlagde Luftwaffe sit danske hovedkvarter i Skanderborg. Fra februar 1944 beslaglagde besættelsesmagten Aandssvageanstalten Sølund og et stort område i Skanderborg Dyrehave. I skoven blev der opført fire betonbunkere (mens yderligere to blev opført i byen) og 87 træbarakker til at rumme den kommanderende general for Luftwaffe i Danmark og hans stab på ca. 500 mand.

Ved Besættelsens afslutning blev bunkerne overtaget af den britiske ledelse, der dog af hensyn til krigen mod Japan og af andre praktiske hensyn lod den tyske generalstab varetage administrationen med apparaterne, indtil briterne var klar til at tage over. Dette skete i december 1945, hvorefter tyskerne hjemsendtes. De tyske flygtninge, der ved krigens afslutning var ankommet på flugt fra den sovjetiske hær, blev interneret på Sølund indtil begyndelsen af 1946. I området opholdt sig også et stort antal sovjetiske krigsfanger, der hurtigt blev hjemsendt.

Bunkerne er til dels bevaret og er i dag en del af Museum Skanderborg. I Dyrehaven er der desuden udgravet flere skyttegrave, der er blevet fyldt op med affald i form af støvler, ammunition, cognacflasker, husholdningsaffald og maskinelt jernaffald. Affaldet stammer sandsynligvis fra tiden lige efter krigen, da al tekst på genstandene er på engelsk.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv