Raghammer batteri 1810
.
Oversigt, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533472
Sted- og lokalitetsnummer
060205-318
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Raghammer batteri Batteriet fremtræder som en ca. 20 m lang buet vold, der er ca. 1,50 - 2 m høj. Kampestenssætningen er delvis bevaret. Batte- riet, der er overføget med sand, er bevokset med græs og mare- halm. Batteriet ligger yderst på Raghammer Odde. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRaghammer Batteri, 1,5 x 21 x 10 m. En temmelig diffus, aflang Ø/V orienteret højning, næsten tilføjet i flyvesand. Kun spredte sten røber, at det ikke er en naturlig klit. Spredte sprænghuller fra (mortér-?) granater. Påtalt overfor Almegårds kasernes kommandant, der lovede at indskærpe fredningsbestemmelserne oveer for officerer. Skansen med 100-grænse èr trykt på militærets egne kort over området. 2-4-1986: Genbesigtiget. Flere friske granathuller i skansen. Det vil nok være illusorisk at forvente fredningen respekteret i så henseende, når det tages i betragtning, at skansen ligger i et udpræget nedslagsområde på det militære skydeterræn. Eftersom skansen er praktisk taget umulig at erkende, bør disse krænkelser stiltiende accepteres, medmindre man da ligefrem skulle aflyse fredningen og derved fjerne det ulovlige i den uundgåelige, fortsatte beskydning. 27-5-1985: Disk med J.B. MB Bevoksning: 1985: Græs
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiSkansen er vanskelig at identificere og afgrænse med fuld sikkerhed i det af klitter og flyvesand prægede område. Men der må være tale om den Ø-V orienterede kam yderst på odden.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links