Oversigt set fra Ø
.
Oversigt set fra SØ
.
OS, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533334
Sted- og lokalitetsnummer
060303-244
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Nylars Skanse Skansen består af en ca. 40 m lang jordvold, der er ca. 4-5 m bred og ca. 1,50 - 1,80 m høj. Skansen er bevokset med træer og buske. Skansen ligger øverst på skrænten tæt syd for Vellens å's udløb. Fredningsgrænsen forløber på inder- siden langs voldens fod og på ydersiden i niveau hermed. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksiste- ende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. beplantning må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse beliggende oven for kystskrænt på smal landtunge mellem denne og dyb å-slugt, i have til sommerhus. 1,5 x 42 x 6 m. I skansevoldens vestlige del er i forbindelse med en terrassering af den tilstødende have sket DELS en opfyldning (planering) af et areal ind mod voldens n-side over en strækning af ca. 8 m, DELS v herfor afgravning af nordlige voldfod, som over en tilsvarende længde står som en jordbrink med adskillige blottede sten. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links