Befolkningsudviklingen 1971‑2018 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Skive Kommune, Region Midtjylland og hele landet. Indeks: 1971=100.

.

I årene efter årtusindskiftet har befolkningstallet været faldende, bl.a. som følge af nettofraflytninger. Boligpriserne er knap det halve af niveauet på landsplan.

Befolkningsudviklingen

I det område, der udgør den nuværende Skive Kommune, var befolkningstallet i 1970 på 46.177. Efter en stigning på 5 % gennem 1970’erne fulgte to årtier med en mere ujævn udvikling. Tallet toppede i årene 2001‑02 med en befolkning på knap 49.000. Siden har der været en faldende tendens, og 1. januar 2018 boede der 46.599 i kommunen og dermed kun nogle få hundrede flere end i 1971. I Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2018 forventes en svag men vedvarende nedgang i befolkningstallet til 43.940 i 2045.

Udviklingen i tiåret 2008‑17 var præget af et faldende antal fødsler. Det medførte et årligt fødselsunderskud på i gennemsnit 47 personer. Fødselsunderskuddet forventes at vokse i perioden frem mod 2045.

Medvirkende til faldet i befolkningstallet i årene 2008‑17 var også en indenlandsk nettofraflytning på i gennemsnit 274 personer om året. Nettofraflytningen forventes i fremskrivningen at blive afløst af en nettotilflytning fra omkring 2028.

Nettoindvandring til Skive Kommune har haft en positiv indvirkning på befolkningstallet i samme periode med et årligt plus på i gennemsnit 146 personer. Udviklingen har været meget ujævn med en stærk stigning frem til 2015 efterfulgt af en opbremsning.

Den samlede fertilitet viser for et bestemt år, hvor mange børn 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fødedygtige alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. Den samlede fertilitet var i 2017 1.950 og dermed højere end i både Region Midtjylland (1.826) og landet som helhed (1.752).

I 2017 var gennemsnitsalderen for de førstegangsfødende kvinder i Skive Kommune 27,2 år, hvilket var ca. et år lavere end i regionen og to år lavere end i hele landet. Førstegangsfædrene i kommunen var i gennemsnit tre år ældre end kvinderne.

I 2018 var aldersprofilen for Skive Kommune præget af en større andel ældre end i landet som helhed. Udviklingen forventes at forstørre forskellen, således at ældrekvoten (gruppen på 65 år og derover i forhold til gruppen af 15‑64-årige) ifølge fremskrivningen vil stige fra 37 % i 2018 til 59 % i 2045. Det er betydelig højere end regionen og landet som helhed, hvor ældrekvoten i 2045 forventes at blive 42 %.

Indvandring

Med den positive nettoindvandring til Skive Kommune er gruppen af indvandrere og efterkommere steget fra at udgøre mindre end 1 % i 1980 til 7 % i 2018. Det er dog stadig mindre end i regionen (11 %) og hele landet (13 %).

Antallet af indvandrere fra såvel vestlige som ikkevestlige lande er steget det sidste tiår.

I 2018 var der 990 indvandrere med vestlig oprindelse. Blandt de vestlige nationaliteter (der bl.a. tælleralle EU-lande) udgjorde indvandrere fra Polen 25 %, Rumænien 18 % og Tyskland 13 %.

For de 1.631 indvandrere fra ikke-vestlige lande var der flest fra Syrien med en andel på 23 %. Herefter fulgte Ukraine med 12 %, Bosnien-Hercegovina 11 % samt Libanon og Iran med hver 6 % og Thailand med 4 %.

Boligforhold

På linje med de nærtliggende Morsø, Struer og Lemvig Kommuner har også Skive nogle af landets laveste boligpriser. Således kostede et parcel-/-rækkehus i kommunen i 2017 i gennemsnit 6.200 kr. pr. m2 mod et gennemsnit på 11.500 kr. i regionen og 13.000 kr. på landsplan. I årene efter finanskrisen faldt priserne i kommunen, men de har senere rettet sig. Liggetiderne for boliger er et godt stykke over det nationale niveau. I 2017 tog det gennemsnitligt 330 dage at sælge et parcel-/rækkehus i kommunen mod 246 dage på landsplan.

Lidt over halvdelen af kommunens boligmasse (55 %) udgøres af parcel-/stuehuse, mens kun 22 % er etageboliger.

Af det samlede antal boliger udgør fritidshuse 13 % mod hhv. 7 % og 8 % i regionen og hele landet.

Boligmassen er lidt ældre end på landsplan. En tredjedel af boligerne er opført i 1960’erne og 1970’erne, mens omkring halvdelen er ældre endnu.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Skive Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger