Den finnestribede ferskvandsulk er en 8‑12 cm lang ulkefisk, som lever på sten-, grus- og sandbund i rene vandløb. I Danmark har den sin hovedudbredelse i Skjern Å-systemet. Siden 1994 har den også været kendt fra en strækning af Gudenå. Finnestribet ferskvandsulk er en af vores mest sjældne ferskvandsfisk, som dog bliver mere almindelig, i takt med at vandløbene genslynges, spærringer fjernes, og vandkvaliteten forbedres.
.
Med en længde på knap 4 cm er den grønne sumpgræshoppe vores absolut største markgræshoppe. Som navnet antyder, findes den på våde og sumpede enge langs søer og vandløb - bl.a. langs Skjern Å. Den er ret sky, og på trods af dens størrelse ser man den sjældent. Til gengæld er den let at kende på sin sang, som kan høres op til 20 m væk og består af serier af 5‑10 tik-lyde.
.

Den ca. 94 km lange Skjern Å er Danmarks vandrigeste vandløb. Åen udspringer i Tinnet Krat på Den Jyske Højderyg, hvorfra den løber nordpå og kort efter rammer Rørbæk Sø og grænsen til Ikast-Brande Kommune. Den følger næsten kommunegrænsen helt til det nordvestlige hjørne af Hastrup Plantage, hvor den løber ind i kommunen. Herfra løber den mod vest ind i Ikast-Brande Kommune. Undervejs passerer åen nord om Brande, inden den ved Holtum atter rammer kommunegrænsen, som den følger, indtil den forlader Ikast-Brande og løber ind i Herning Kommune. Herfra fortsætter åen vestpå til udløbet i Ringkøbing Fjord. I alt løber ca. 28 km af Skjern Å gennem Ikast-Brande Kommune. På denne strækning er den meget lidt reguleret, og de få dambrug, som lå langs åen, er nu nedlagt.

Tidligere løb Skjern Å gennem den opstemmede Elværk Sø nord for Brande, men i november 2013 skete der et dæmningsbrud, som medførte, at den ca. 11 ha store sø blev tømt ud i Skjern Å-systemet. Dæmningsbruddet og det deraf følgende udløb af slam fra søen resulterede i, at en 10 km lang strækning af Skjern Å oplevede iltsvind og fiskedød. For at tilbageholde slammet blev der etableret en mindre dæmning som erstatning for den gennembrudte. I 2016 blev det besluttet ikke at genetablere Elværk Sø, og i dag har Skjern Å genfundet sit oprindelige løb på den tidligere søbund.

I hele Skjern Å-systemet er der fundet 17 forskellige fiskearter, heriblandt bæklampret, stalling og den meget sjældne finnestribet ferskvandsulk. Desuden trækker både havlampret, havørred og laks op i åen for at gyde og når derved også op til Ikast-Brande Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande