Solen skinner ned gennem løvtaget i Haslund Krat og bader de krogede egestammer i et diffust lys. Det nuværende, åbne egekrat er flere hundrede år gammelt og blev tidligere drevet med plukhugst, stævning og græsning. I begyndelsen af 00’erne gik flere af egetræerne ud, og med tiden døde en stor del af egekrattet. Årsagen er ukendt, og det resterende krat lader til at trives.
.
På op til 30 cm høje blomsterstande strækker liden vintergrøn i juli og august sine kugleformede, hvide til blegrøde blomster op over den nåledækkede skovbund. Den beskedne stedsegrønne plante vokser typisk på næringsfattig bund i skove, moser, krat og hedelavninger. I Danmark er den ret sjælden, ikke mindst i Sydvestjylland. I Esbjerg Kommune kan man dog være heldig at støde på den i både Marbækområdet og Guldager Plantage.
.
I Marbæk Plantage veksler de træbevoksede områder med lysåben natur som heder og moser. Plantagen, som drives naturnært, skal på længere sigt udvikle en mere varieret og stabil træsammensætning med et større indslag af løvtræer. Samtidig skal de lysåbne arealer bevares og plejes ud fra de enkelte naturtypers behov og artssammensætning. For at sikre dyre- og plantelivets spredningsmuligheder er der desuden planer om at skabe en landskabelig forbindelse mellem Marbækområdet, Hjerting Plantage og landskabskilen nord for Hjerting.
.

Med et skovareal på 7.257 ha, svarende til knap 10 % af kommunens areal, hører Esbjerg til blandt landets mere skovfattige kommuner. Ud af det samlede skovareal er der fredskovspligt på de 4.360 ha, hvilket betyder, at disse områder ikke må afvikles, men skal bevares som skov og naturarealer.

Nogle af kommunens største skove findes nord for Esbjerg i form af Marbæk Plantage, Hjerting Plantage, Hoffmanns Plantage og Guldager Plantage. Nord for Tjæreborg ligger desuden Solbjerg Plantage, mens Stavnager og Varming Plantager findes øst for Ribe. Skovene er langt overvejende plantager, som er anlagt på tidlige åbne hedearealer. Det betyder også, at skovene ligger på morbund og derfor domineres af nåletræ. Kommunen huser dog også flere gamle egekrat som Haslund Krat nordøst for Ribe og Grimstrup Krat mellem Årre og Grimstrup på tværs af grænsen til Varde Kommune.

Størstedelen af skovarealet er privatejet. De få statsskove i kommunen ligger hovedsagelig omkring Ribe og omfatter bl.a. den store Varming Plantage samt enkelte småskove som Tange Plantage og Bjerre Skov. Desuden ejer kommunen bl.a. Marbæk Plantage og Guldager Plantage nord for Esbjerg, Østskoven øst for Esbjerg og Gjesing Plantage inde i Esbjerg samt Verdensskoven ved Gørding og Ribe Plantage ved Ribe.

I forbindelse med det nationale mål om, at 20‑25 % af Danmark skal være skovdækket inden udgangen af 2000-tallet, har Esbjerg Kommune udpeget en række nye skovrejsningsområder. De nye skove skal bl.a. beskytte grundvandsressourcerne og øge mulighederne for især bynært friluftsliv.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove