Frederikssund Kommune har et skovareal på 3.593 ha, hvilket svarer til knap 15 % af kommunens areal. Med et samlet areal på ca. 1.700 ha udgør Jægerspris Nordskov, herunder Kohave og Slotshegn, kommunens største skovområde efterfulgt af Færgelunden på 186 ha og Østskov på 123 ha.

Langt de fleste af skovene i kommunen er gamle skovområder, der drives forstligt med hovedvægt på vedproduktion og pyntegrønt. Lidt over halvdelen af skovarealet dækkes af løvtræer med bøg og eg som de dominerende træarter. Resten består overvejende af nåletræ i rene eller blandede bevoksninger.

Den forstlige drift hænger sammen med, at langt størstedelen af skovarealet er privat- eller fondsejet med Kong Frederik den Syvendes Stiftelse på Jægerspris som kommunens største skovejer. Statsskovene er både få og små, og det største statsejede skovareal er den vestlige del af den 190 ha store, bøgedominerede Lystrup Skov.

Ved ny skovrejsning er der siden 1990’erne kommet tre nye, offentlige skove til de ellers skovfattige egne mellem Frederikssund og Slangerup. De nye skove skal både beskytte grundvandet og fungere som rekreative områder.

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Frederikssund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove