Hedensted Kommune har et skovareal på 7.038 ha. Det svarer til 13 % af kommunens areal, hvilket er en smule under landsgennemsnittet. Skovene ligger overvejende langs kysten og hen over kommunegrænsen i nord og nordøst. Flere af de større kystnære skovområder er knyttet til egnens herregårde, som har sat deres præg på landskabet langs en stor del af kysten. Blandt de statsejede skove er Bankehave, Grund Skov og Staksrode Skov på nordsiden af Vejle Fjord, Tønballe Skov ved Horsens Fjord samt Bjerge Skov, Sebberup Skov, Ussinggård Skov og Anneksskov inde i landet.

Skovene langs Vejle Fjord

Skyerne trækker sig sammen over Stouby Skov ved Træskohage på en regnvåd forårsdag. De fleste steder når skoven helt ud på de lave skrænter ned mod Vejle Fjord, men ved Træskohage må skoven vige for et fladt strandengsareal.

.

Blåhale er en almindelig dagsommerfugl i Danmark, men da den fortrinsvis opholder sig i trækronerne, er det sjældent, at man får den at se. I Hedensted Kommune kan man bl.a. møde blåhalen i Stouby Skov, Donnerup Plantage og Bjerge Skov.

.

På nordsiden af Vejle Fjord, fra Juelsminde til Vejle, ligger en række bemærkelsesværdige skove, som er enten privat- eller statsejede. Der er overvejende tale om løvskov, især ude ved kysten, mens andelen af nåleskov stiger, jo længere man kommer ind i landet. I Hedensted Kommune udgøres det mere eller mindre sammenhængende skovareal bl.a. af Stouby Skov, Staksrode Skov, Sønderskov og Barrit Tykke, hvoraf de to førstnævnte omfatter en lang række mindre, navngivne skovområder.

Sønderskov og Barrit Tykke i øst gør sig især bemærket ved sine mange gamle bøgetræer. Hele Staksrode Skov har siden 2018 været udlagt som urørt skov.

Især i Staksrode Skov, men også i resten af det kystnære skovareal, findes et bemærkelsesværdigt planteliv.

Ynglefuglene tæller bl.a. natugle, skovsneppe, huldue, stor flagspætte, ravn, kernebider, korttået træløber, dompap og misteldrossel, om end skovene især er kendt for deres mange ynglende rovfugle, heriblandt musvåge, hvepsevåge og spurvehøg. Fra bl.a. Rosenvold Pynt kan man om foråret og efteråret desuden iagttage de mange trækfugle, som passerer skovene på deres vej syd- og nordover.

Hele skovområdet langs Vejle Fjord er udpeget som habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove