Den sydvestlige del af Dejbjerg Plantage
.

Ringkøbing-Skjern Kommune har 19.169 ha skov, hvilket svarer til ca. 13 % af kommunens areal. Skovbilledet domineres af de store klit- og hedeplantager, som fra midten af 1800-tallet og ind i forrige århundrede blev anlagt på de vidtstrakte hede- og flyvesandsarealer. I plantagerne dominerer nåletræer som bjergfyr, klitfyr, skovfyr, rødgran og sitkagran, men kommunen rummer også enkelte løvskove. De tæller bl.a. gamle egekrat som Brejning Krat.

Hvor man tidligere anlagde skov til bekæmpelse af sandflugt, som læ for landbruget og for at levere tømmer og brænde, har de skove, som anlægges i Ringkøbing-Skjern Kommune i dag, ofte andre formål såsom friluftsliv og beskyttelse af grundvand. Jagt er en vigtig del af friluftslivet i skovene, hvor den ofte udgør en væsentlig del af indtægtsgrundlaget. Af hensyn til jagten gøres der en stor indsats for at skabe de rette betingelser for vildtet.

Skovarealet omfatter flere store statsskove som Hoverdal og Fejsø Plantager. Kommunen ejer selv 31 skove af varierende størrelse, hvoraf de største er Sandbæk Plantage, Momhøje Plantage, Tarm Kommuneplantage og Snogdal Plantage. Resten af skovarealet er privatejet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove