Slagelse Lystskov udgør den vestligste del af det store skovområde, der strækker sig fra Slagelse og mod øst ind i Sorø Kommune. I Slagelse Lystskov findes flere moser og skovsøer, hvoraf Studentersøen, som ses her, er den største. Den er kendt for sit karpefiskeri og er omgivet af gamle bøge, ege og rødel.
.

Der er 6.384 ha skov i Slagelse Kommune, hvilket svarer til 11 % af kommunens samlede areal. Langt størstedelen af skovene i kommunen er i privat eje. Den overvejende del er løvskov med bøg som den dominerende træart. Af større skove kan nævnes Slagelseskovene, Rude Skov, Fyrendal Skov, Basnæs Skov og Korsør Skov, som alle er gamle skove. Naturstyrelsen har i perioden 1996‑2007 anlagt fire skovområder, bl.a. Bakkely Skov.

Slagelse Kommune ejer ca. 300 ha skov med varierende alder og i varierende størrelse, hvoraf Korsør Skov er den største på 129 ha. Her vokser fem orkidéarter, der alle er fredede. Det er ægbladet fliglæbe, tyndakset gøgeurt, skovgøgelilje, rederod og skovhullæbe. I skoven findes også skælrod, fingerlærkespore og storbladet lungeurt. Sidstnævnte blev indført i anden halvdel af 1800-tallet.

Slagelse Kommune samarbejder med Naturstyrelsen om over en 30- årig periode at skabe ca. 300 ha bynær skov med lysåben natur nord for Slagelse. Første etape blev påbegyndt i juni 2015, hvor skoven blev indviet og fik navnet Nordskoven. I 2020 var der etableret 74 ha ny skov med åbne arealer.

De mindre skove Stigsnæs Skov og Fredskov på Glænø ligger begge i Natura 2000-områder og har partier med særlige skovnaturtyper som bøg på mor, bøg på muld, ege-blandskov, vinteregeskov og elle- og askeskov. De naturlige bevoksninger af vintereg med underskov af bl.a. tarmvridrøn i Fredskov på Glænø er sjældne i Østdanmark.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Slagelse Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove