Det store skovkompleks Gjorslevskovene ligger helt ud til kysten, hvor der på flere strækninger findes en kystskrænt. Her er det Gjorslev Bøgeskov lige nordvest for Bøgeskov Fiskerihavn. Skovene vokser på næringsrig og kalkrig bund og består primært af løvtræer, men der dyrkes også en del nåletræer.
.
Ravnen har i de seneste årtier udbredt sit yngleområde. Før den tid fandtes den ikke som ynglefugl i Stevns Kommune. De gamle løvskove giver ideelle ynglebetingelser for ravnen, som nu ses og høres regelmæssigt.
.

Stevns Kommune er ikke så rig på skove. Kun ca. 10 % af kommunens areal er dækket af skov, og skovene er alle privatejede. Skovene har historisk set været ejet enten af et privatejet gods eller en stiftelse. I dag drives de primært som produktionsskove, men alligevel findes der områder med høj naturkvalitet. Her skal særligt nævnes skovområder omkring Vallø, Højstrupskovene (Lund Hestehave, Kobbelskov og Fællesskov), Kongeskov og ikke mindst Gjorslevskovene.

Vallø Stifts skove ligger i den vestlige del af Stevns Kommune, og dele af skovene er udpeget som Natura 2000-område pga. den sjældne bille eremit. Desuden er der forekomst af sjældne flagermus som fx skægflagermus. Der er en voksende bestand af krondyr i skovene, og skovlysningerne er levested for den sjældne brunlig perlemorsommerfugl.

Højstrupskovene ligger på sydkysten af Stevns. De dele af skovene, som er helt kystnære, indeholder gamle krogede løvtræer.

Kongeskov ligger midt på Stevnshalvøen og er i den vestlige del til dels karakteriseret ved sumpede områder med enkelte gamle egetræer.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Stevns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove