Grusstien snor sig op gennem Kærgård Klitplantage, hvor løvklitterne farves rosa af blomstrende hedelyng. Det kuperede landskab hører til blandt de mere særegne, for under de lyngdækkede klitter gemmer sig et tilsandet krat af op til 8 m lange egetræer, hvis toppe titter lysegrønt op fra sandet. Selvsåede nåletræer og glansbladet hæg truer dog med at overgro det bemærkelsesværdige klitlandskab, og der foretages derfor løbende rydning af ny træopvækst.
.
Mellem revling og fyrrenåle på skovbunden strækker knærods slanke blomsterstængler sig ret op for at præsentere deres hårede, velduftende hvide blomster. Knærod blomstrer fra midten af juli til begyndelsen af august, hvor især smalbier og humlebier tager sig af bestøvningen. Den beskedne orkidé er vidt udbredt i Nordskandinavien og er formentlig indvandret til Danmark i takt med etableringen af de kystnære klitplantager. I Vestjylland er den meget sjælden, men har man øjnene med sig, kan man være heldig at finde den i Blåbjerg Klitplantage.
.
Et tværsnit af en af løvklitterne i Kærgård Klitplantage viser tydeligt, hvordan egene gradvis er vokset op over sandet, i takt med at de er blevet begravet af flyvesand. I dag formår egene visse steder kun lige netop at bryde sandoverfladen, mens de andre steder når højder på 1,5‑2 m. Flertallet af egene har en alder på mindst 300 år, og enkelte individer kan være helt op til 800 år gamle.
.

Varde Kommune har et samlet skovareal på 18.700 ha, hvilket svarer til ca. 15 % af kommunens areal. Størstedelen af arealet består af nåleskov, ikke mindst i form af de store, statsejede klitplantager, der ligger som perler på en snor bag de kystnære klit- og klithedearealer. Klitplantagerne blev anlagt fra slutningen af 1800-tallet for at dæmpe sandflugten, og flere steder er der opstillet mindesten over de klitplantører, der ledede det møjsommelige arbejde med tilplantningen af klitterne.

De kommunalt ejede skove udgør tilsammen ca. 1.000 ha og ligger overvejende omkring Varde. Kommuneskovene omfatter bl.a. småskove som Isbjerg og Elinelund nordøst for byen, Lunden bag Varde Gymnasium og den 365 ha store Varde Søndre Plantage, der blev anlagt på et stort hedeareal i 1865 med beordret hjælp fra skolebørn. Lige vest for Varde Søndre Plantage ligger Sønder Heden Plantage, også kaldet Militærskoven, der bl.a. benyttes som øvelsesterræn af Varde Kaserne. Resten af skovene udgøres af ca. 30 mindre privatejede plantager, hvoraf Orten og Frøstrup Plantager er de største.

Bemærkelsesværdige er også kommunens mange egekrat, hvoraf nogle er opstået som tilgroningsskove, mens andre muligvis går helt tilbage til den lindedominerede urskov, som prægede skovbilledet i Atlantisk tid for 9.000‑6.000 år siden. Egekratteneomfatter bl.a. løvklitterne ud mod Vestkysten og den nordlige del af Grimstrup Krat, som strækker sig op over kommunegrænsen mellem Grimstrup og Roust.

Løvklitterne

De gamle, delvis begravede egekrat i Blåbjerg og Kærgård Klitplantager udgør nogle af de mest særprægede skove i Danmark. I Blåbjerg Klitplantage ligger de såkaldte løvklitter sydvest for Blåbjerg, mens man i Kærgård Klitplantage finder dem som Store og Lille Løvklit i den nordøstlige del af plantagen.

Løvklitterne udgør resterne af de oprindelige jyske egekrat, som under den omfattende sandflugt i 1600- og 1700-tallet blev begravet under metertykke lag af flyvesand. I takt med sandflugten formåede egetræerne dog gradvis at vokse sig fri af sandet, og trods de barske forhold har de holdt sig i live frem til i dag. Til gengæld betyder de tykke sandlag, at det, der i dag titter frem fra klitterne som små, forkrøblede ege, i virkeligheden er kronerne af de gamle, begravede egetræer. At hver gruppe af små ege hører til samme træ, afsløres tydeligst ved løvspring om foråret, hvor de små egetoppe springer ud på samme tidspunkt.

Løvklitterne i Blåbjerg og Kærgård Klitplantager blev fredet i hhv. 1909 og 1955. Som alle danske egekrat er de desuden beskyttet af en særlig bestemmelse i Skovloven fra 1989, ligesom de i Naturskovsstrategien fra 1992 alle er udlagt som urørt skov.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Varde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove