I sensommeren antager de tørre overdrev et gyldenbrunt skær og danner derved et perfekt bagtæppe for en orange dukatsommerfugl, der for en stund har fundet hvile i toppen af et vissent aks. Dukatsommerfuglen er på vingerne fra juni til august, hvor den flyver over enge og overdrev samt i solbeskinnede skovlysninger. Den lille, orange sommerfugl er stadig ret almindelig i Østjylland og kan bl.a. opleves i Tinnet og Kollemorten Krat.
.
»Her er de vide Udsigters Skønhed – vel nok lavere end Himmelbjergets, men langt mere afvekslende, frodigere, fyldigere, storartet og gribende.« Sådan beskrives Munkebjerg Skovene i Vejle Amt. En hjemstavnsbog fra 1934, og ved bakken Munkens Hjerte, der lige nord for Munkebjerg Hotel rejser sig 82 m.o.h., antager det kuperede skovlandskab da også ganske dramatiske proportioner. Skoven har dog bredt sig op ad bakkerne og med tiden taget en del af udsigten
.
Fuldmånen bader Frederikshåb Plantage i sit blege, blå lys, mens mosekonen brygger af fuld kraft og får disen til at rejse sig højt over Syvårssøerne. De mystiske søer er helt afhængige af højden på grundvandsspejlet. I 2019 var det lavt, og i Klitterne var der ikke det mindste spor af søer. Det ændrede sig dog året efter, hvor grundvandet stod højt, og de tørre, lave lyngarealer blev erstattet af et vidtstrakt, varieret sølandskab.
.

Med et samlet skovareal på 23.535 ha, svarende til næsten en fjerdedel af kommunens areal, hører Vejle til blandt landets skovrige kommuner. De mange skove kan inddeles i tre kategorier: skræntskovene, egekrattene og plantagerne.

Skræntskovene ligger på de fede jorder i den østlige del af kommunen, hvor de vokser på de stejle skrænter i ådalene og ned mod fjorden. De er overvejende løvskove af bøg med ellesump i vældene og dalstrøgene, og fordi de stærkt skrånende arealer har været vanskelige eller umulige at opdyrke og bebygge, har de ofte en lang kontinuitet. På trods af det stejle terræn drives mange af skræntskovene som produktionsskove og fremstår derfor som klassiske bøgeskove med ensaldrende bevoksninger.

Længere mod vest bliver jorderne gradvis lettere og lettere. Her finder man egekrattene, der enten nedstammer fra områdets oprindelige skov eller er opstået som tilgroningsskov på de åbne hedearealer. I Vejle Kommune findes der større sammenhængende partier af egekrat ved Tinnet og Kollemorten samt ude på bakkeøerne og de små morænebakker omkring Hovedstilstandslinjen.

Den tredje skovtype i Vejle Kommune er plantagerne, som for alvor fandt vej til det danske landskab fra midten af 1800-tallet. Det var tyske forstfolk, som introducerede nåletræsplantagerne til den danske natur, og med hjælp fra bl.a. Det Danske Hedeselskab fik de snart en stor udbredelse, ikke mindst på hedearealerne. I Vejle Kommune ligger mange af de store nåletræsplantager som Frederikshåb og Give Plantager da også i området vest for Hovedstilstandslinjen, hvor det er den magre morbund, som dominerer.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vejle Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove