Topmejsen holder især til i nåleskov og kan træffes i stort set alle nåletræsplantager i Viborg Kommune.
.

Med et skovareal på 28.962 ha, svarende til knap 21 % af kommunens areal, er Viborg en ret skovrig kommune. Trods det store skovareal har kommunen udpeget ca. 13.000 ha til mulig ny skovrejsning. De nye skovrejsningsområder ligger overvejende i forbindelse med eksisterende skove og på bynære arealer, hvor de nye skove bl.a. skal beskytte grundvandet og fungere som rekreative områder. Flere af skovene er beskyttet af fredninger, og alle de største skove er fredskov.

De fleste nuværende skove i Viborg Kommune er opstået siden 1850’erne ved tilplantning af de sandede smeltevandssletter. Enkelte plantager er endnu ældre. Det gælder bl.a. Alhedes Kongeskov, som blev anlagt ved kongelig forordning i 1788. Skoven omfatter Havredal, Stendal og Ulvedal Plantager og er en af Danmarks ældste hedeplantager.

Kommunen rummer dog også flere gamle løvskove fra tiden før Skovforordningen af 1805. Blandt dem er statsskovene Hald Egeskov og Inderø Skov samt den privatejede Sødal Skov. Den lange skovkontinuitet og mange gamle træer har bidraget til et rigt dyre-, svampe- og planteliv, der i Inderø Skov omfatter alm. lungelav, edderkoppen Coelotes atropos og billen bøgeløber, mens Sødal Skov bl.a. huser sjældne træbukke som sort og seksplettet blomsterbuk.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove