Majblomst, som vokser i Ulvshale Skov, findes på næringsfattig bund, hvor der er skyggefulde steder. Planterne ses ofte sammen i mængder, fordi de udsender grenede jordstængler, som gennemvæver skovbunden og sender talrige skud op over jorden.
.
Syd for Stensby løber et vandløb gennem bunden af Mallings Kløft, som er en tidligere smeltevandskløft. Før i tiden lå der fem vandmøller langs vandløbet.
.

Vordingborg Kommune rummer en lang række skovområder, hvoraf hovedparten består af løvskov. Flere af kommunens skove ligger langs kysten på det sydøstligste Sjælland. Store Klinteskov, almindeligvis kaldet Klinteskoven, på Østmøn er kommunens største, men andre store skove findes på Sydsjællands kyst ved Knudshoved, Langebæk og Stensved samt omkring Præstø. I alt er 9.204 ha dækket af skov, svarende til 15 % af kommunens areal. Hovedparten af skovene er privatejede. Staten ejer skovområder ved Møns Klint, Ulvshale og søen Even samt 134 ha nyrejst løvskov ved Hegnede og Udby på Møn, plantet 2004‑06.

I en del af skovene dyrkes pynte‑ grønt og juletræer, men hovedtræarterne er oftest bøg, eg og andet løvtræ. Kystskovene i Vordingborg Kommune har typisk en lang kontinuitet og rummer et rigt og varieret dyre‑ og planteliv. Flere arter af rovfugle som hav‑ ørn, rød glente og hvepsevåge yngler i de gamle løvskove. Løvskovene er også vigtige levesteder for flagermus, med bestande af både mere almindelige og meget sjældne flagermus, fx frynse flagermus. De gamle kystskove er vokse sted for en række sårbare og sjældne planter som fx kantet og blåtoppet kohvede samt skovorkidéerne sværdskovlilje, hvidgul skovlilje og tyndakset gøgeurt. Derudover rummer kommunens skove også en lang række rødlistede svampearter.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove