Gamle, krogede ege flankerer skovstien i den vestligste del af Vester Stigtehave, hvor det 50‑100 m brede skovbryn er udlagt som urørt skov. Størstedelen af skovene på Nordlangeland er gamle skove, som omkring år 1800 var ejet af grevskabet Langeland og Steensgård Gods. I 1980 købte staten Vester og Øster Stigtehave samt Bræmlevænge, Vestervænge og Mørkholm Skov af Tranekær Gods og har siden drevet dem som statsskove. De øvrige skove ejes i dag af Charlottenlund og Steensgård Godser.
.

Ved havnebyen Lohals ligger Langelands største skovområde, som strækker sig fra kysten ud mod Langelands Sund i vest og næsten helt ud til Langelandsbælt i øst. Som det meste af Langeland har også skovene i nord været ejet af kirken, kronen eller adelen, hvilket bl.a. kommer til udtryk i stednavnene. Vester og Øster Prisskov var således kendt som »Priors Skovmål«, Vester og Øster Stigtehave var »Stiftets Haver«, og en del af Bræmlevænge blev kaldt »Kronens Have«. I dag er 114 ha af skovene privatejet, mens de resterende 391 ha er statsskov.

Skovene er langt overvejende løvskove med bøg som den dominerende træart. Dertil kommer en del eg, ahorn og ask. Bevoksninger med nåletræ findes især i Bræmlevænge og Mørkholm Skov. Skovdækket brydes hist og her af moser og ferske enge, og ved Hønsebjerg findes et mindre overdrev. De statsejede arealer drives naturnært, og siden 1993 har vestenden af Vester Stigte have været udlagt som urørt skov.

Plantelivet består overvejende af almindelige muldbundsplanter, men tæller også mere sjældent sete arter som tyndakset gøgeurt, rederod, storblomstret kodriver, tandrod og skælrod.

I skovene yngler musvåge, spurvehøg, natugle, skovhornugle, ringdue, huldue og skovsneppe samt et stort antal småfugle. Pattedyrene er bl.a. repræsenteret af mindst ni forskellige arter af flagermus, heriblandt den sjældne bredøret flagermus. I årene 2011‑12 blev der desuden udsat 27 sorte egern i skovene. Udsætningen skal bidrage til bevarelsen af en genetisk ren bestand af det oprindelige sorte egern, som i dag er truet, fordi det krydser med indførte røde egern. I 2020 blev den langelandske bestand af sorte egern anslået til 60‑70 dyr.

Vester og Øster Stigtehave, Vestervænge, Bræmlevænge og Mørkholm Skov er udpeget som habitatområde.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Langeland Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove