Med sine brunrøde vingedækker og sorte bryst hører elleskovsmælderen til de mere farvestrålende danske smældere. De små, langstrakte biller, som i Danmark er repræsenteret ved ca. 70 arter, besidder en særlig klikmekanisme på undersiden af brystet, der med et »smæld« kan slynge dem højt op i luften og dermed væk fra eventuelle fjender. Elleskovsmælderen findes bl.a. i skovene ved Ravnsø. Her lever den især i rødsmuldet ved af væltede elletræer, men kan også findes i døde stammer af fx birk, eg og bøg.
.

I et dødishul i tunneldalen mellem Aarhus og Ry ligger den 180 ha store og ca. 34 m dybe Ravnsø. På de høje dalskråninger rundt om søen findes en række skove som Nygårde Skov, Hemstok Skov, Hylling Skov og Enemærket. Skovene er hovedsagelig privatejede.

Bevoksninger med nåleskov findes spredt i området, men generelt er det løvskov, som dominerer, især i Hylling Skov på søens nordside. I skovene er der enkelte små moser, mens der langs Knudå og omkring den lille Veng Sø ved Enemærket findes større eng- og mosearealer. Til skovenes sjældnere plantearter hører bl.a. alm. kambregne, finbladet mangeløv, tredelt egebregne og skovrørhvene, og på en græsset eng langs Knudå er der fundet arter som alm. hjertegræs, hirsestar, stjernestar, majgøgeurt, kærtrehage, leverurt, tormentil, djævelsbid, kragefod og engviol.

Insektlivet er rigt, især ved Enemærket, hvor man bl.a. kan møde en række billearter, som er knyttet til dødt ved, heriblandt brungul kamsmælder, blank vedsmælder og elleskovsmælder. Derudover er der set knap 90 forskellige fuglearter i skovene. De tæller arter som huldue, grønspætte, sortspætte, korttået træløber, topmejse og lille korsnæb. Også rød glente ses ofte og yngler formentlig et sted i skovene.

For at beskytte de landskabelige og naturhistoriske værdier mod bebyggelse blev et 31 ha stort område ved Javngyde lige vest for Ravnsø fredet i 1966.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove