Slagelse Lystskov udgør den vestligste del af det store skovområde, der strækker sig fra Slagelse og mod øst ind i Sorø Kommune. I Slagelse Lystskov findes flere moser og skovsøer, hvoraf Studentersøen, som ses her, er den største. Den er kendt for sit karpefiskeri og er omgivet af gamle bøge, ege og rødel.
.

Slagelseskovene omfatter Slagelse Lystskov, Charlottedal Skov, Nykobbel, Valbygård Skov, Treskelskov, Sønder Overdrev, Falkensteen Skov og Lorup Skov, der tilsammen udgør en del af et af Danmarks største sammenhængende skovområder med et areal på 39 km2. Skovområdet strækker sig fra øst for Slagelse ind over kommunegrænsen til Sorø. Skovene er alle privatejede. Der er tale om løvskove med især bøg, men også en hel del nåleskov. Her har været skov i over 300 år. Jordbunden består hovedsagelig af leret moræne.

I den vestlige del af skovområdet findes flere moseområder og søer. Især skal nævnes Lodmosen, som er en tørvemose bevokset med dunbirk, der er mosernes og de våde skovområders birketræ. Lodmosen er en næringsfattig mose med forekomst af rundbladet soldug, tranebær, tuekæruld, smalbladet kæruld, kragefod, almindelig blærerod og blåtop. Her findes også flere arter af tørvemos som kohornstørvemos, og blandt mosserne er almindelig hvidmos. Nogle af søerne i området er opstået som følge af tørvegravning, og langs søbredderne er der stedvis dannet hængesæk.

Ved Valdemarskilde vokser planter som skovgøgelilje, gul anemone, hulrodet lærkespore og almindelig lungeurt. Mod sydøst ligger Lorup Skov, der har en meget kalkrig skovbund med både blå, gule og hvide anemoner samt guldnælde, skovhullæbe og nikkende hullæbe. Den sjældne og fredede hasselmus har også en bestand her. Skovene har på grund af deres størrelse en ret stor bestand af bl.a. musvåge og spurvehøg. Desuden forekommer ravn, skovsneppe, stor flagspætte og natugle. Flere paddearter lever også i skoven, bl.a. løvfrø, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Slagelse Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove