Kysten ved Sletterhage Fyr består af sten, som er eroderet ud af det bagvedliggende istidslandskab. Få hundrede meter oppe ad kysten ligger et nedlagt ralværk, hvor de mange sten tidligere blev indvundet. Sletterhage Fyr blev bygget i 1894 og har siden 2010 været brugt til udstilling om bl.a. fyrtårne, navigation og skibsfart.
.

Sletterhage udgør den sydlige spids af Helgenæs. Ud for spidsen er vandet, i modsætning til resten af Djurslands sydkyst, dybt, og strømmen både stærk og konstant. Havbunden består hovedsagelig af sten, som mod nordøst danner artsrige stenrev. Stenene er voksested for store brun- og rødalger som blæretang, savtang, strengetang, gaffeltang, skulpetang, sukkertang, fingertang og blodrød ribbeblad. Især blæretang er tit dækket af den lille knold-og-tot-alge. Det lidt besynderlige navn har algen efter totten af hår, der udgår fra en lille, hård knold, som hæfter på blæretangen. Ud over de mange makroalger er stenrevene også levested for dødningehånd og hummer samt en række forskellige fisk, søpølser, søstjerner, rurer, krabber, søpindsvin og søanemoner.

Marsvin opholder sig ofte tæt på kysten og kan bl.a. ses fra fugletårnet nordøst for fyret. Det samme gælder de mange trækfugle, der især om efteråret passerer Sletterhage på deres vej mod overvintringspladserne i Kattegat eller længere sydpå i Europa og Nordafrika. Områdets ynglefugle er derimod ret fåtallige, men tæller både rødrygget tornskade og karmindompap, om end de kun yngler sporadisk og i ganske få par.

Ikke mindst pga. de veludviklede stenrev er Sletterhage, sammen med den østlige del af Begtrup Vig og vestkysten af Helgenæs, udpeget som habitatområde.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Syddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster

Eksterne links