Slotssøen, også kaldet Gråsten Slotssø, var oprindelig et nor, der omkring 1620‑30 blev afskåret fra Flensborg Fjord af to dæmninger. I dag er det gamle nor en ferskvandssø med et areal på 16,7 ha, en middeldybe på 1,65 m og en størstedybde på 6,6 m. Søen har et samlet opland på 660 ha og får tilløb fra bl.a. Alfsbæk og Konkel Bæk, ligesom den modtager vand fra Storedam og Kujborgdam. Gråsten Slot ligger ud til søen i nordøst, mens resten af Slotssøen omgives af skov og bymæssig bebyggelse.

Visse steder langs bredden findes en rørsump med bl.a. bred- og smalbladet dunhammer, grenet pindsvineknop og festgræs. Søen har også en veludviklet undervandsvegetation af arter som tornfrøet hornblad, akstusindblad, vandpest og kredsbladet vandranunkel. Også den sjældne spidsbladet vandaks har i hvert fald tidligere fandtes i søen.

Fiskebestanden omfatter bl.a. aborre, hork, skalle, rudskalle, brasen, suder, gedde og ål. Søen har også en pæn karpebestand. Det omfattende karpeopdræt, der har været drevet ved Gråsten Slot i mere end 300 år, foregår dog i de tilstødende småsøer og damme. Karpedriften blev udvidet i 1930’erne med anlæggelsen af »prinsessesøerne« i Rinkenæs Skov, men er i dag under afvikling.

Fuglelivet omkring søen er rigt og varieret med bl.a. ynglende grågæs samt toppede og gråstrubede lappedykkere. Ud mod søen ligger der desuden en fiskehejrekoloni, som dog langsomt er ved at blive overtaget af skarver. Ellers er Slotssøen bedst kendt som rasteplads for trækkende og overvintrende vandfugle. Om vinteren kan der visse dage ses helt op til 6.000 troldænder på søen, om end 3.000‑4.000 er mere normalt. Dertil kommer ca. 400 taffelænder, enkelte bjergænder, lille og stor skallesluger samt forskellige svømmeænder. Især om efteråret optræder fiskeørnen også jævnligt ved søen.

Slotssøen indgår i habitat- og fuglebeskyttelsesområdet Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande