Mellem Buresø og Bastrup Sø ligger et artsrigt eng- og moseområde, der både kendes som Småsøerne og Krogenlund Mose. I områdets rigkær og ekstremrigkær er der siden 1982 foretaget årlige tællinger af de mere eller mindre sjældne plantearter majgøgeurt, kødfarvet gøgeurt, vibefedt, melet kodriver og bredbladet kæruld. Ud over disse arter huser rigkærene også arter som sumphullæbe, hjertegræs og sjældne mosser som alm. piberensermos, der her har sit sidste kendte østdanske voksested. På skrænterne og de små overdrev i vest vokser desuden alm. månerude, bakkesoløje, pilealant og stivhåret kalkkarse. Blandt områdets mest iøjnefaldende insekter er de dagflyvende sommerfugle, som bl.a. omfatter isblåfugl, guldhale, vejrandøje og kejserkåbe samt flere arter af køllesværmer.

Småsøerne blev fredet i 1994. Derudover indgår de i habitatområdet Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. For at holde Småsøerne lysåbne afgræsses de af kvæg, ligesom nogle områder slås med le.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land