En han af spidsplettet libel overvåger sit territorium fra en udgået gren, hvorfra han kan kaste sig over forbipasserende bytte eller angribe andre hanner, hvis de vover sig for tæt på. Den sjældne guldsmed er ret kritisk i sit valg af levested og findes typisk ved rene søer med svømmende vandaks og andre flydebladsplanter og kan opleves i Springbjerg Mose, hvor den er på vingerne fra begyndelsen af maj til midt i juli.
.

På sin vej gennem Horsens Kommune kantes Gudenå af en række mose- og engområder, hvoraf Springbjerg Mose øst for Sønder Vissing er en af de største. Det godt 140 ha store område består overvejende af mosearealer, men rummer også ferske enge samt et stort antal småsøer og vandhuller. Især i nordvest er der flere overdrev på skråningerne ned mod mosen, som ellers omkranses af skov og landbrugsland. Mosen afvandes mod nordvest af Fuglbæk, som skifter navn til Møllebæk, inden den løber ud i Gudenå ved Pindsmølle.

Plantelivet præges af almindelige eng- og moseplanter som mosebunke, lysesiv, blåtop, smalbladet kæruld, majgøgeurt, trævlekrone og engkabbeleje, men omfatter også enkelte mere usædvanlige arter som butfinnet mangeløv, tvebo baldrian og leverurt. I visse af søerne i den sydlige del af mosen kan man desuden finde de kødædende planter liden og alm. blærerod.

Området huser en stor mangfoldighed af insekter, som ud over et stort antal guldsmede også tæller en række dagsommerfugle som grøn busksommerfugl, dukatsommerfugl, brunlig perlemorsommerfugl, brun pletvinge og nældesommerfugl. Både stålorm, snog og hugorm er fundet i området, og i de mange små vandhuller yngler lille og stor vandsalamander, butsnudet frø, spidssnudet frø, grøn frø og skrubtudse.

Springbjerg Mose indgår i habitatområdet Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Horsens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land