Stationsbyer er ikke blot byer med en jernbanestation. De afspejlede landets økonomiske udvikling og teknologiske nydannelser, og ved deres ucensurerede fremvækst, ofte på bar mark, synliggjorde de behovet for planlægning og fremprovokerede en dyrkelse af danskhed i arkitekturen.

De nye byer

Byudviklingen i Danmark. Nye byer etableret 1840-1940 (angivet med rødt) ligger hovedsagelig i forbindelse med jernbanenettet, mens nyere byer (angivet med blåt) etableret efter jernbanernes storhedstid næsten alle ligger uafhængigt af jernbanerne. Det vidner om en ny tid, hvor bilen havde overtaget en del af jernbanens rolle. Det var også i en tid med decentralisering af industrien, først med udflytninger fra Københavnsområdet i 1960’erne, siden med mange nyetableringer i Jylland og industrilukninger i Østdanmark.
.
Over hele landet blev der opført stationsbygninger i meget høj kvalitet og af fremragende arkitekter. Den arkitekt, der fik størst betydning for de mange stationsbygninger, er Heinrich Wenck, der i en årrække var hovedarkitekt i DSB og tegnede 150 stationer i perioden 1879- 1921. Hans solide murstensbygninger i nationalromantisk stil ses stadig over hele landet. Mange er fredede. Her er det Skodsborg Station, der endnu er i brug, men hvor dele af bygningen udlejes til andre formål. Små nedlagte stationer er ofte blevet omdannet til boliger.
.

Jernbanernes tidsalder blev i Danmark indledt i 1847 med åbningen af banen mellem København og Roskilde. Det var begyndelsen på opbygningen af et landsdækkende net af stambaner. I årene efter 1894 blev der til dette net sluttet en række sekundærbaner, næsten udelukkende private. Jernbanerne kom til at virke som katalysatorer for dannelsen af nye oplandscentre uden for købstæderne til betjening af en landbefolkning, som var blevet mindre selvforsynende. Landbefolkningen efterspurgte bymæssige varer og tjenester samt transport af deres produkter til mejerier og slagterier. Samtidig frigjorde anvendelsen af tekniske innovationer i landbruget arbejdskraft, der kunne bosætte sig i byerne, herunder også i de nye stationsbyer.

Det var således ikke jernbanerne i sig selv, der skabte de nye stationsbyer. Tiden efterspurgte en øget mobilitet, og det kunne jernbanerne tilbyde. Når landbefolkningen skulle til købstæderne, skete det via jernbanestationerne. Det blev derfor attraktivt for handelsvirksomhederne at slå sig ned der, ligesom det var et oplagt sted for placeringen af et gæstgiveri. Jernbanens personale boede der, og håndværkere slog sig ned her. Da dansk landbrug efter kornsalgsperiodens ophør omkring 1870 udviklede den animalske produktion og mejeribruget, blev der i stationsbyerne etableret mejerier og mindre industrivirksomheder knyttet til landbruget samt pengeinstitutter, høj- og realskoler og i mange tilfælde markeder og dyrskuer.

Langt de fleste bydannelser fra før 1940 var knyttet til jernbanerne. Det betyder ikke, at de alle er opstået pga. jernbanen. Det var især de byer, der lå ved stambanenettet, der skyldte jernbanen deres tilblivelse. De sekundære baner blev i højere grad etableret for at betjene eksisterende byer. De opstod således ikke som stationsbyer, men udviklede sig til sådanne.

Betingelserne for de nye byer var bedst længst væk fra købstæderne. Her lå større såkaldte midtvejsbyer som Aars, Grindsted, Skjern, Odder, Ringe og Haslev. Byvæksten skete uden byplaner og med nye bygningstyper, der savnede grundlag i dansk byggetradition. Det vakte bekymring hos arkitekter og byplanlæggere.

Vest for israndslinjen fra den sidste istid – dvs. vest og syd for Viborg – var der kun få byer uden station. I disse tidligere tyndtbefolkede og landsbyløse områder har jernbanen haft en dominerende rolle som lokaliseringsfaktor for bydannelsen.

Disse forhold var gældende, så længe jernbanerne havde en bydannende virkning, særligt i perioden 1880-1920. Herefter var det udviklingen af fragtmandsruter, rute- og buslinjer samt endelig privatbilismen, der bestemte lokaliseringen af nye byer, som efterhånden mere fik karakter af forstadsbebyggelser i baglandet til de byer, der havde arbejdspladser, end af byer med eget opland. Stationsbyerne kunne i begrænset omfang styrke deres relation til oplandet gennem forbedringer af vejanlæg. Vækstmulighederne lå dog ikke alene i det eksisterende opland. Visse stationsbyer blev så stærkt industrialiserede, at de voksede langt ud over deres opland. Det gjaldt fx Vejen med margarinefabrikken Alfa og Knabstrup med Knabstrup Teglværk samt for byer med flere virksomheder inden for samme industri, som fx Ikast (trikotagefabrikker) og Stenstrup (teglværker), og byer med større institutioner som Dianalund (hospital). Mange stationsbyer kom til at nyde godt af den industrielle vækst fra 1950’erne op i 1970’erne, hvor der fandt en decentralisering af industrien sted i landet – fra øst mod vest.

At stationsbyerne opstod som oplandsbyer for den omkringboende befolkning, betød ikke, at de handlende, håndværkerne, jernbanefunktionærerne, mejeristerne og de mange andre tilflyttende indbyggere også kom fra det nære opland. Det viser en opgørelse af fødesteder for befolkningen i Grindsted i 1940. På det tidspunkt var kun 55 % af byens indbyggere født i byen. 30 % af den udefra kommende bybefolkning kom fra købstæderne, og hele 70 % fra fjernereliggende stationsbyer og landdistrikter.

Anlæggelsen af nye jernbaner klingede ud i 1920’erne. Den tiltagende konkurrence fra bilerne betød, at man allerede i det følgende årti indledte nedlæggelsen af sekundærbanerne, mens stamnettet blev styrket gennem en udbygning af kontakten mellem de enkelte baner med færger og de store jernbanebroer. Samtidig overtog statsbanerne og mange af privatbanerne de rutebiler, der kørte i banernes opland, for at kombinere togtrafikken mellem landsdelene med bussernes og fragtbilernes lokaltrafik.

Ophøret af udbygningen og den begyndende nedlæggelse af jernbanerne førte ikke til et stop for dannelsen af nye byer i landdistrikterne uden for de gamle købstæder. Mens der i »jernbaneperioden « 1840-1940 blev etableret 444 byer med mellem 200 og 5.000 indbyggere, opstod der 831 byer i perioden 1940-2011, hvor det var bilismen, som dominerede.

Hvor skal stationen ligge?

Udstykninger i Haslev mellem landsbyen og stationen, 1884. Væksten i de nye stationsbyer skete uden byplaner. Det vakte bekymring og gav stødet til loven om byplaner fra 1925, der fik sin effektive udformning i 1938.
.

Placeringen af stationerne indgik i planlægningen af de nye jernbanelinjer. Der var tre muligheder: ved en overordnet vej eller et vejkryds, i en eksisterende by eller i nærheden af en eksisterende by. I det første tilfælde blev stationen et formidlingspunkt mellem vejsystemets lokale opland og jernbanens regionale opland. Et sådant punkt var ideelt for fremvæksten af en helt ny by som fx Sindal, der blev anlagt ved hovedvejen og den parallelt løbende bane mellem Hjørring og Frederikshavn.

I de tilfælde, hvor en ny jernbane skulle betjene en eksisterende by, var det ofte lettere at finde egnede terrænog pladsforhold i nærheden af byen frem for i selve byen. I kirkelandsbyen Gudme var det muligt ved anlægget af Svendborg-Nyborg-banen at placere stationen i bygaden, idet banen kunne føres frem bag bygaden på tværs af en række aflange smalle grunde, der grænsede op til bygaden.

Terrænforhold og hensyn til linjeføring medførte dog ofte, at stationen blev anlagt uden direkte kontakt med landsbyen. Senere byvækst har så skabt en sammenhængende by, dog ofte med en karakteristisk afstand mellem kirken og stationen, hver sit center i de tidligere to adskilte bydannelser.

I Haslev blev stationen lagt et stykke nord for kirkelandsbyen med en forbindende, mellemliggende gade, som blev udgangspunkt for udstykninger til de tilflyttere, der straks slog sig ned i byen. Sorø Amt anlagde gaden. Udstykningerne blev foretaget af de to grundejere på hver side af det lange skel.

Banen (Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund) blev åbnet i 1870. På kortet, der viser situationen i 1884, ser man, hvordan den nye Jernbanegade og udstykningerne ligger langs skellet mellem præstegårdsjordens matr. 1a og nabomatriklen 12a uden tanke på, hvor byen skal udvikle sit forretningscentrum og de tværgående gader, der vil blive nødvendige for, at Jernbanegade kan indgå i en fremtidig bystruktur. Den valgte udstykning var simpel og billig – og uden tanke på fremtiden.

Situationer som denne kaldte på planlægning. Foreningen Bedre Byggeskik tog sagen op i 1918. I 1925 blev der vedtaget en byplanlov, som med en revision i 1938 førte til introduktionen af principper, som stadig er grundstammen i dansk byplanlægning.

En ny chance for stationsbyerne

Tegning af bygningsmodel fra Landsudstillingen i Aarhus.
.

Stationsbyerne kunne som oplandsbyer vokse på baggrund af en efterspørgsel, som var langt større end efterspørgslen fra byens egne indbyggere. Oplandsfunktionen var derfor en central drivkraft, som stationsbyerne mistede ved nedlæggelsen af stationerne og med bilismens ændrede mønstre for detailhandel og forbrug af tjenester, der nu blev knyttet til nye oplande omkring de større byer.

I forbindelse med Kommunalreformen i 1970 fik 102 stationsbyer imidlertid en ny chance som oplandsbyer, da de blev hovedbyer i de nye storkommuner. De fik herefter en række nye opgaver som centrale elementer i velfærdsstatens institutioner, med mange arbejdspladser på de nye rådhuse, skoler, plejehjem, ældreboliger, tekniske forsynings- og driftsafdelinger og de private virksomheder. I perioden 1970- 91 havde disse kommunecentre en vækst i deres befolkningstal på 20 %, hvilket langt oversteg væksten i de øvrige både større og mindre byer.

Stationsbyen som boligby

Da 100 af disse 102 stationsby-kommunecentre mistede deres centerstatus ved Strukturreformen i 2007, mistede de også en række kommunale arbejdspladser, som gik til de nye, større kommunecentre. Men mange af funktionerne, fx ældreboliger, idrætshaller, foreningscentre, biblioteker og detailhandel, blev liggende. Selv om byerne havde mistet deres status som kommunecentre, bevarede de således i betydelig grad deres funktion som oplandscentre. Den nedgang i antallet af butikker, som man ser i hovedgaderne, er i reglen ikke udtryk for, at byerne som helhed er i forfald. Dagligvarebutikkerne er i stort omfang flyttet til større indkøbscentre ved byernes indfaldsveje med bedre plads- og adgangsforhold.

Når ældre fraflytter store huse i oplandet, vælger de ofte mindre ældreboliger i de tidligere stationsbykommunecentre. Men ikke kun de ældre flytter hertil. Det gør også yngre pendlerfamilier, pga. de lavere boligpriser, nærhed til naturen og overskuelige opvækstmiljøer for deres børn.

Udviklingen inden for dagligvareforsyning og bosætning understøtter hinanden og synes at forlene de tidligere stationsby-kommunecentre med rollen som bosætningsbyer. Disse fællestræk blev fundet i et stationsbystudie af så forskelligt beliggende byer som Hurup i Thy, Langå mellem Randers og Aarhus, Ørbæk på Østfyn, Holeby på Lolland og Skævinge i hovedstadsområdet.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks bebyggede land

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om byer