En lille bro fører skovgæsterne hen over en erosionskløft i Nørreskov, som er den nordligste af Stenderupskovene. Især i Nørreskov er præges kysten ud mod Kolding Fjord af høje klinter, der fures af utalige kløfter, som regn og bække har gravet ud i den lerede morænebund. Mest bemærkelsesværdig er klinten ved Rønshoved, hvor opvæksten ryddes, så profilet forbliver synligt. Andre steder i skoven ryddes skrænterne for at give udsigt over fjorden.
.

Stenderupskovene ligger øst for Kolding hhv. på sydsiden af Kolding Fjord og ud mod Lillebælt. Skovene omfatter Nørreskov, Midtskov og Sønderskov, som med et samlet areal på 944 ha udgør kommunens største skovområde. De store skove ejes af staten, som driver dem ud fra principperne om naturnær skovdrift.

Skovene ligger i et morænelandskab, som er forholdsvis fladt, men mod nord præges af mindre bakker. Mere dramatiske er de kystnære dele af Nørreskov, som flere steder består af erosionskløfter og høje kystklinter. Det meste af skovarealet er løvskov. Bøgen er den dominerende træart og dækker 459 ha, mens eg udgør 198 ha. Egen er hovedsagelig repræsenteret ved en række unge og yngre plantninger, men omfatter også enkelte gamle, naturlige bevoksninger med op til 500 år gamle træer. Ud over løvskoven rummer Stenderupskovene også 98 ha nåleskov og 107 ha ubevoksede arealer.

Plantelivet omfatter flere bemærkelsesværdige arter som tyndakset star, kæmpestar, stor frytle, tyndakset gøgeurt, rederod og ægbladet fliglæbe. På åbne arealer mellem Midtskov og Stenderup Strand kan man desuden finde den sjældne spæd kløver.

Også insektlivet er rigt og tæller bl.a. flere meget sjældne billearter som smælderen Xylophilus corticalis og fladbillen Pediacus dermestoides, der begge er knyttet til dødt ved i gamle løvskove. En række insekter er også knyttet til skovenes moser og vandhuller, der samtidig tjener som ynglesteder for bl.a. lille og stor vandsalamander, løvfrø, skrubtudse og butsnudet frø.

Der er observeret ca. 80 forskellige fuglearter i skovene. Ynglefuglene omfatter bl.a. sortspætte og hvepsevåge, og ved Lyngmosen i Sønderskov yngler også havørn og trane. Hjortevildtet består overvejende af en stor bestand af rådyr, men også dådyr har fået fodfæste, ligesom der af og til ses enkelte krondyr. Grævling og ræv er talrige, og også skovmår har en pæn bestand. Derudover har den invasive mårhund etableret sig i skovene og må reguleres året rundt.

Fredningen af Stenderup Hage fra 1971 strækker sig ind mellem Midtskov og Sønderskov, men omfatter stort set intet af de to skove. Til gengæld er Nørreskov og Midtskov udpeget som habitatområde, mens Sønderskov er udpeget som både fuglebeskyttelses- og Ramsarområde.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Kolding Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove