På stammerne af gamle ege og bøge i Stenholt Skov kan man finde den sjældne alm. lungelav, som kan kendes på sine aflange, uregelmæssigt tvegrenede og grubede lober (lavets »løv«). Laver er dobbeltorganismer, som består af svampe, der lever i symbiose med alger. Da laverne udviser meget forskellig følsomhed over for urenheder i luften, er de gode miljøindikatorer. Eksempelvis betyder tilstedeværelsen af alm. lungelav, at luftforureningen er yderst beskeden.
.
Det gulnende løv i Stenholt Skovs egekrat varsler det forestående efterår, og visne blade dækker allerede den gamle kirkesti, der bugter sig ind mellem de krogede egestammer. Stien, som blev brugt af beboerne i Skygge, Klode Mølle og Engesvang, når de skulle til kirke i Kragelund, er i dag en del af den afmærkede vandrerute Hærvejen.
.

Den ca. 170 ha store, overvejende privatejede Stenholt Skov ligger i det kuperede landskab nordvest for Bølling Sø. Skoven huser et af Jyllands største og bedst bevarede egekrat på ca. 100 ha. Det består af 12‑15 m høje vinterege med en underskov af bævreasp, tørst, alm. hassel, alm. Gedeblad og alm. ene. I århundreder er skoven blevet drevet med plukhugst og visse steder også som stævnings- og græsningsskov. Knaphed på brændsel betød, at der blev fældet meget i skoven under både 1. og 2. Verdenskrig, men siden har hugsten været yderst begrænset.

Plantelivet omfatter bl.a. ørnebregne, håret frytle, skovrørhvene, blåbær, tyttebær, hedelyng og liljekonval. Skoven huser desuden flere arter af sjældne laver, hvoraf de mest iøjnefaldende er alm. lungelav, som hist og her vokser på de gamle egestammer.

Især i det lysåbne egekrat findes der et rigt insektliv, der tæller en række forskellige dagflyvende sommerfugle som smalrandet humlebisværmer, femplettet køllesværmer, metalvinge, bølleblåfugl, okkergul pletvinge, markperlemorsommerfugl, moseperlemorsommerfugl og sortåret hvidvinge.

Også fuglelivet er rigt, og gennem tiden er der set mere end 80 forskellige fuglearter i skoven. Ynglefuglene tæller især hulrugende arter som natugle, grønspætte, rødstjert, broget fluesnapper og forskellige mejser, der nyder godt af de gamle, hullede egetræer.

For at bevare og om muligt genskabe mere af egekrattet blev Stenholt Skov fredet i 1988. En stor del af skoven indgår desuden i habitatområdet Stenholt Skov og Stenholt Mose.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove