Kun små skvulp fra de farvestrålende padler bryder stilheden på en kanotur ned ad Storå, hvor sortbrogede malkekøer græsser på engene helt ned til vandet. Kanosejlads på Storå er tilladt fra d. 1. juni til d. 31. oktober i tidsrummet 9-20, og i Herning Kommune kan man bl.a. sætte kanoen i vandet ved Tjørring, Hodsager og Yllebjerg.
.

Med en samlet længde på 104 km er Storå Danmarks næstlængste å, kun overgået af Gudenå. Storå udspringer ved Den Jyske Højderyg i Gludsted Plantage sydøst for Ikast og løber hen over den flade gamle hedeslette, som i dag overvejende dækkes af landbrugsland. Ved Ringstrup Bro nordvest for Ikast når den grænsen til Herning Kommune, som den følger indtil Gudum Kær, hvor den løber vestpå ind i kommunen. Sunds Nørreå og Røjen Bæk løber til Storå omkring Nybro, hvorefter åen fortsætter nordpå mod Hodsager. Undervejs passerer åen Stovbæk Krat, hvor de dramatiske skrænter vidner om den stadige erosion, som åen forårsager i dalsiderne. Kort efter Hodsager når åen grænsen til Holstebro Kommune og forlader kort derefter Herning Kommune for at løbe mod Holstebro og Vandkraftsøen og derfra videre til udløbet i Nissum Fjord.

På sin vej løber Storå gennem både Ikast-Brande, Herning og Holstebro Kommuner og afvander et samlet opland på ca. 1.100 km2. Vandstanden i åen varierer meget over året og kan svinge med helt op til 2 m. Ved tøbrud eller kraftig nedbør har vandstandsstigninger i åen ført til oversvømmelser i Holstebro, og Ikast-Brande, Herning og Holstebro Kommuner har derfor indgået et samarbejde om at tilbageholde og forsinke vandet i Storå og dens opland, så risikoen for oversvømmelser mindskes.

Storås fiskebestand tæller laks, ørred, stalling, helt, ål, gedde, aborre og skalle samt både bæk-, flod- og havlampret. I 1970’erne var åens oprindelige laksebestand næsten forsvundet, men siden år 2000 er bestanden vokset så meget, at lystfiskere igen kan fiske efter laks i Storå. Vandrefisk som laks og havørred er dog udfordret af Vandkraftsøen i Holstebro, da opstemningen begrænser fiskenes vandring til gydepladserne længere oppe i åsystemet, herunder også til den del af Storå, der ligger i Herning Kommune.

Den meget rige smådyrsfauna i åen omfatter bl.a. en række sjældne døgnfluer og slørvinger som hvidplettet fiskedøgnflue og Liebenaus fiskedøgnflue samt slørvingerne Isoptena serricornis og stor slørvinge. I tilløbene Råsted Lilleå og Fuglkær Å findes desuden den meget sjældne vestlig krabbedøgnflue, som har sit navn efter en karakteristisk klo på nymfens forfod. Langs åen kan man også opleve grøn kølleguldsmed, som er ansvarsart for Herning Kommune. Den er overvejende udbredt i de store midtjyske åer som Gudenå, Karup Å, Storå og Skjern Å, hvor den voksne guldsmed flyver fra sidst i juni til sidst i september.

I oplandet til Storå er bæveren blevet mere almindelig og har herfra spredt sig til flere af sideløbene. Også odderen holder til ved åen, hvor den dog ofte forveksles med undslupne mink.

På strækningen ved Hodsager indgår Storå i fredningen af Stovbæk Krat fra 1975.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Herning Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande