Den 10‑12 km lange Store Hanstedå udspringer i bakkelandskabet ved Østbirk og løber herefter sydøstpå gennem en bred, U-formet ådal til udløbet i Nørrestrand nord for Horsens. Blandt de væsentligste tilløb er Lille Hanstedå, som løber til Store Hanstedå lige vest for Skanderborgvej i Horsens’ nordvestligste hjørne. I Hansted Skov blev Lille Hanstedå opstemmet i middelalderen for at drive en vandmølle. Ved at forhøje dæmningen blev søen udvidet, og fra 1876 til 1971 drev den Horsens Kommunes første mekaniske vandværk. For bl.a. at forbedre forholdene for åens vandrefisk blev der i 2008 etableret et omløbsstryg, som fører vandløbet uden om søen.

På sin vej fra udspring til udløb kantes Store Hanstedå af mose- og engarealer, heriblandt de tidligere afvandede Egebjerg Enge og Bygholm Enge. I hhv. 1999 og 2012 blev områderne genetableret som våde enge, der i dag holdes lysåbne ved kvæggræsning. Begge engområder er vigtige fuglelokaliteter. Ynglefuglene omfatter grågås, vibe, rødben, gøg, nattergal og sydlig blåhals, mens vadefugle som temmincksryle, tinksmed, svaleklire, mudderklire og dobbeltbekkasin benytter engene som rasteplads i træktiden.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Horsens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande