Store Okseø (tv.) og Lille Okseø (th.) ligger idyllisk på det lave vand i Flensborg Fjord, og med lidt fantasi er det let at følge sagnet om, at de skulle være skabt af ler, som faldt ud af en jættes sko, da han forsøgte at krydse fjorden. At den dannelseshistorie er en myte, kan der næppe herske tvivl om. Andre historier er derimod mere sejlivede. Det gælder ikke mindst den ubekræftede fortælling om, at den pestramte dronning Margrete 1. skulle være afgået ved døden på Lille Okseø i 1412 efter at have besigtiget byggeriet på Duborg Slot i Flensborg.
.

Store Okseø og Lille Okseø ligger i Flensborg Fjord ud for Sønderhav. Første gang, øerne nævnes, er i Kong Valdemars Jordebog fra 1231, hvor de fik navnet Okseøerne, fordi de blev udnyttet til kvæggræsning.

Den 8 ha store Store Okseø består af en flad, lavtliggende del, der delvis dækkes af strandeng, og en højere del med lidt skov og engareal. På øens nordkyst er der etableret en mindre sikring af strandvolden, der beskytter strandengen.

Formentlig har Store Okseø været beboet siden 1500-tallet, hvor indbyggerne ernærede sig af landbrug og fiskeri. Siden har skiftende ejere drevet både kro, bådeværft og en mindre færgeforbindelse. I 1982 blev øen solgt til Miljøministeriet og de daværende Sønderjyllands Amt og Bov Kommune. Miljøministeriet overtog øen i 2007 og forpagtede den ud frem til 2019. I dag er øen ubeboet og uden bygninger. Der blev dog opført fire sheltere og anlagt muldtoilet i 2020, så det nu er muligt at overnatte på øen.

Også den kun 4 ha store Lille Okseøhar været beboet. I 1872 ødelagde en stormflod dog bygningerne, og indbyggerne, som havde drevet landbrug, måtte fraflytte øen, som kom på tvangsauktion. I dag ejes Lille Okseø af Københavns Lærerforenings Kolonier, og der er derfor ikke offentlig adgang.

Der findes ikke større vildtlevende dyr på øerne. Til gengæld er der iagttaget knap 50 forskellige fuglearter, heriblandt knopsvane, ederfugl, hvinand, toppet skallesluger, gråand, skarv, strandskade, hættemåge og sølvmåge. Antallet af ynglefugle er dog beskedent, og mange af især vandfuglene optræder hovedsagelig i træktiderne og om vinteren.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster