Kort over Frederiksberg Have
Kort over Frederiksberg Have
Af .

Bygningshistorie

Storm P. Museets bygning er opført i 1863 og fungerede oprindeligt som brandstation. Sandsynligvis har vindueshullerne været store portåbninger for brandvæsnet. Fra 1870 tjente bygningen også som politistation. Brandvæsenet flyttede til lokaler i det nyopførte rådhus på Howitzvej i 1886. Pile Allé 2 blev gennemgribende ombygget i tidens pompøse stil med store, runde prydgavle på det knækkede hjørne og midt på facaden mod alléen og fremstod herefter som blankt murværk med skiffertag. I denne periode ligner bygningen Grevinde Danner-huset.

Bygningen fungerede som politistation frem til 1919. Herefter blev den ombygget til at huse Frederiksberg Begravelsesvæsen. I den forbindelse blev de store prydgavle nedtaget, og skifertaget blev erstattet af et tegltag. Vinduet i det knækkede hjørne blev ændret til indgangsdør. Murene blev pudset og kalket gule. I 1925 blev der indsat kviste i tagetagen, der blev taget i brug som embedsbolig for kirkegårdsinspektøren.

Storm P. Museet blev indrettet i bygningen i september 1977. Museet viser rum for rum Storm P.’s kunstneriske udvikling, tillige spændvidden i hans kunst, fra bidende samfundskritik til varm humor. Boligen i tagetagen blev nedlagt i 1989, og etagen blev indrettet til museumsbrug. Der blev monteret en karnap mod vest.

Tidslinje over Frederiksberg Haves historie
Tidslinje over Frederiksberg Haves historie
Af .

Bygningsbeskrivelse

Storm P. Museets bygning er et grundmuret, to-fløjet hjørnehus med valmet tegltag med småkviste. Kviste er placeret direkte over underliggende vinduer i facaden med samme antal vinduesrammer, trefagsvinduer – dog centralt placeret tofagsvindue mod Pile Alle (tidligere indgangsdør). Facaden er udført med lisener afsluttet med gesimsbånd. Vinduer og døre (tidligere porte) er udført med indfatninger, der følger de kurvehanksbuede vindueshuller. Bygningen er pudset murværk kalket med jernvitriol, mens al udsmykning som indfatninger, bånd, tilbageliggende felter under vinduer med fyldninger og tandgesims er hvidkalket. Indgangen til bygningen er placeret på hjørnet med 1 fags 45-grader afskæring. En firetrins granitstenstrappe fører op til grønmalet indgangsdør. Soklen er sortmalet.

Miljømæssig værdi

Storm P. Museets bygning kanter Frederiksberg Runddel og medvirker til oplevelsen af en klart afgrænset plads, der indrammer aksen fra Skt. Thomas Plads mod hovedindgangen. Den miljømæssige værdi knytter sig i særdeleshed til bygningens placering på pladsens hjørne, og dermed som en del af afgrænsningen af forplads til Frederiksberg Have. Sammen med havemurene og Thurahs gitter dannes et harmonisk byrum i forlængelse af Frederiksberg Allé som overgang til haven. Herudover indgår bygningen som en del af Pile Allé-miljøet med sin stil, skala og farver. Med udvidelse af vej, cykelsti og fortov kommer man meget tæt på bygningskroppen, når man færdes af Pile Allé.

Kulturhistorisk værdi

Storm P. Museets bygnings kulturhistoriske værdi bygger på den tidligere funktion, som den har haft for brandvæsnet og politiet. Først fra 1977 har bygningen fungeret som museum for forfatter, bladtegner, skuespiller Robert Storm Petersen, kaldet Storm P., men der er ikke nogen direkte forbindelse mellem Storm P og bygningen.

Arkitektonisk værdi

Storm P. Museets bygning, som er et fint eksempel på 1800-tallets historicisme, opførtes i 1884 af murermester J.C. Sørensen. Han forsynede bygningen med rundbuegavle, en efterligning af venetiansk byggeskik i renæssancen. Desværre blev de karakteristiske gavlpartier senere nedtaget, og bygningen fremstår i dag mere skrabet – næsten klassicistisk.

Bygningen har buer i rolig og regelmæssig takt som gennemgående træk. Den indgår naturligt i Frederiksberg-miljøet med sine gule facader og det røde tegltag. Med placeringen af kvistene gentages regelmæssigheden i tagetagen.

Videre Læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Slotte

Se alle artikler om Slotshaver