Dronning Alexandrines Bro over Ulvsund under opførelse. Det store brobyggeri fra 1930’erne fortsatte i besættelsestidens første år frem til 1943. Broen blev konstrueret som en buebro med ret høje stigninger op til gennemsejlingsfaget midt på broen. Dermed fik den en mere elegant udformning end de andre store broer fra samme byggeperiode. Broen er afbildet på 500-kronesedlen i seddelserien fra 2009.
.

De to Farøbroer set fra luften i september 2021. Farø-Falster-broen med de to pyloner ses i forgrunden. Øen Farø er midt i billedet, mens Farø-Sjællands-broen, der krummer svagt, ses i baggrunden. På begge broer er der en fartbegrænsning på 90 km/t.

.

Trafikforbindelsen over Storstrømmen har af to grunde altid været af stor interesse for det danske samfund: dels for at knytte Lolland-Falster og Møn sammen med København og Sjælland, dels som led i forbindelsen mellem Østdanmark og Nordtyskland. Allerede i 1300-tallet var der færgeoverfart mellem Masnedsund ved Vordingborg og Gåbense på Falster; først med åbne både og siden, da ruten kom under det kongelige danske postvæsen, også med damperen Masnedsund fra 1880.

Statsmagten havde en stor interesse i at forbinde det sjællandske jernbanenet med det falsterske, og derfor blev det ved lov besluttet at opføre en jernbanebro med drejeligt gennemsejlingsfag over Masnedsund samt at anlægge færgehavne på Masnedø og i Orehoved. Den 15. januar 1884 blev dette nye trafikanlæg taget i brug, og på ruten over Storstrømmen indsatte DSB en lille enkeltsporet hjulfærge.

Ganske hurtigt viste det sig, at der måtte indsættes flere færger på ruten, og da Gedser-Warnemünde-overfarten blev åbnet i 1903, måtte man forlænge nogle af de små dampfærger. I 1916 anskaffedes den moderne skruefærge Orehoved til overfarten Masnedø-Orehoved. Lillebæltsfærgerne blev overflødige i 1935, da Lillebæltsbroen stod færdig, og færgen Fyn blev herefter overført til Storstrømmen. Fra 1893 var også isbryderfærgen Valdemar stationeret ved Masnedø.

De små enkeltsporede dampfærger var ikke egnede til overførsler af biler, og derfor blev det i 1919 muligt for et privat rederi at oprette en ny biloverfart mellem Masnedsund og Gåbense. Rederiet indsatte motorfærgen Gaabense på ruten, og i 1928 kunne man indsætte endnu en motorfærge på denne overfart; den hed Masnedsund.

Etablering af Storstrømsbroen

Skønt der efterhånden sejlede adskillige små færger på Storstrømmen, var overfarten både med bil- og jernbanefærge en trafikal flaskehals, og behovet for at etablere en fast broforbindelse blev stadig mere åbenbar.

Allerede i 1910 var der blevet fremsat et lovforslag om etablering af en lavbro over Storstrømmen, men forslaget blev ikke gennemført. I 1917 havde en docent ved Den Polytekniske Læreanstalt (nu DTU), Jon Julius Munch-Petersen, udarbejdet et forslag til bygning af en Storstrømsbro som en højbro til vej- og jernbanetrafik. I en noget ændret form blev dette forslag samt et forslag om en ny Masnedsundbro vedtaget af Rigsdagen i 1932, og bygningen af Storstrømsbroen blev overdraget til det engelske ingeniørfirma Dorman, Long & Co, mens det danske ingeniørfirma Christiani & Nielsen A/S blev underentreprenør. Broen fik et enkelt jernbanespor, et fortov og en smal tosporet vejbane. Byggeriet blev påbegyndt i juni 1933, og d. 26. september 1937 blev Storstrømsbroen indviet af Christian 10. på hans 67-års fødselsdag. Storstrømsbroen er 3.200 m lang, og gennemsejlingshøjden er 26 m.

Etablering af Farøbroen

I kraft af den stærkt stigende trafik mellem Norden og Tyskland var det nødvendigt at anlægge en ny motorvejsforbindelse mellem Sjælland og Falster. Allerede i april 1963 fremsatte civilingeniør Preben Lose Hee fra DSB et forslag om at bygge en motorvejsbroforbindelse over Storstrømmen via Farø, og i maj 1970 blev der vedtaget en anlægslov om denne trafikforbindelse. Som følge af oliekriserne og den følgende økonomiske og trafikale afmatning tog det lang tid, før anlægsarbejderne blev sat godt i gang med det store trafikanlæg, der kom til at gå over øen Farø og bestå af to broer, en bjælkebro (1.596 m lang) mellem Sjælland og Farø samt en skråstagsbro (1.726 m lang) mellem Farø og Falster med en gennemsejlingshøjde på 26 m. Motorvejen på broerne og på Farø blev udført med to gange to spor, men uden nødspor. Desuden blev Farø og Bogø forbundet med en dæmning med almindelig landevej.

Byggeriet blev påbegyndt d. 1. september 1980, og hovedentreprisen blev overdraget til ingeniørfirmaet Monberg & Thorsen A/S. Farøbroen blev indviet d. 4. juni 1985 af dronning Margrethe.

Den kommende Storstrømsbro

I forbindelse med anlæggelsen af den faste tunnelforbindelse under Femern Bælt er det påkrævet at styrke jernbaneforbindelsen mellem København og Rødbyhavn. Storstrømsbroen udgør et problem, fordi banen her er enkeltsporet. Gennem lang tid var der usikkerhed om, hvordan dette problem skulle løses. Det blev overvejet at opgradere Storstrømsbroen, der ikke havde været vedligeholdt i flere år, så jernbanen blev dobbeltsporet. Men det viste sig at blive for kompliceret, og det blev derfor besluttet at anlægge en helt ny Storstrømsbro og derefter senere at nedrive den eksisterende fra 1937.

Den nye Storstrømsbro bliver ca. 4 km lang, og den kommer til at gå i en bue mellem Orehoved og Masnedø vest for den eksisterende bro. Samtidig er der anlagt en ny Masnedsundbro uden klapanlæg. Den nye Storstrømsbro, der bliver en skråstagsbro, får en sædvanlig tosporet vejbane, en cykel- og gangsti samt en dobbeltsporet jernbane til elektrisk drift, hvor togene kan køre op til 200 km/t.

Det er det italienske konsortium SBJV, der bygger den nye Storstrømsbro for den danske stat, hvor Vejdirektoratet er bygherre. Det er planen, at vejforbindelsen skal kunne åbnes for trafik i 2025, mens jernbaneforbindelsen er lovet færdig i 2027. Derefter nedrives den gamle Storstrømsbro. De samlede udgifter til opførelse af den nye og nedrivning af den gamle bro ventes at andrage 4,1 mia. kr.

Dronning Alexandrines Bro

På Ulvsund mellem Kalvehave på Sydsjælland og Koster på Møn har der gennem flere hundrede år været et færgested. Den første motorfærge på denne rute fik navnet Møn og blev sat i fart i 1923 (den er nu veteranskib med hjemsted i Stege). Senere fulgte flere færger, men da biltrafikken steg i 1930’erne, blev det vedtaget at bygge en bro over Ulvsund. Byggeriet af denne bro blev påbegyndt i 1938, og den blev indviet d. 30. maj 1943. Den fik navnet Dronning Alexandrines Bro efter Christian 10.s dronning.

Broen er en buebro, der er 745 m lang og 10,7 m bred. Det midterste fag er 127,5 m langt, og gennemsejlingshøjden er 26 m.

Videre læsning

Læs mere om Erhverv og arbejdsmarked i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked