En natravn er blevet forstyrret i solskinnet og åbner kortvarigt øjnene. Som regel sidder den ellers helt ubevægelig og sover, godt camoufleret af sin spraglede fjerdragt, der gør den nærmest umulig at få øje på. Ved solnedgang begynder den jagten på forskellige nataktive insekter, som den fanger i luften. I 1800-tallet var natravnen almindelig på de jyske heder, men efterhånden som hederne er forsvundet, er natravnen flyttet over i nåletræsplantager som Stråsø Plantage.
.

Øst for Ulfborg ligger flere større skovområder. Blandt dem er den ca. 1.900 ha store, statsejede Stråsø Plantage, som strækker sig fra Holstebro Kommune på tværs af grænsen til Herning Kommune. Den træbevoksede del af plantagen udgør ca. 1.070 ha og består langt overvejende af nåletræ. Ved hhv. Fuglsang Bro og Gosmer Bro langs Lilleå i Herning-delen findes dog enkelte egekrat, som har stået urørte i over 100 år. I de åbne områder dominerer heden, om end der også findes enkelte småsøer og moser. Området har igennem tiden været udsat for sandflugt, og flere steder har sandfygningen skabt parabelklitter.

På skovbunden vokser især morbundsplanter som bølget bunke, blåbær og skovstjerne, men i egekrattene findes også muldbundsarter som hvid anemone og liljekonval. Hederne domineres af hedelyng, revling, mosebølle og ene, men huser også bl.a. guldblomme, plettet gøgeurt og klokkeensian. I såvel skoven som på hedearealerne kan man desuden finde både alm., liden, otteradet og cypresulvefod.

Stråsø Plantage er en god svampelokalitet med eftertragtede spisesvampe som spiselig rørhat, alm. kantarel, tragtkantarel, blomkålssvamp, alm. pigsvamp og velsmagende mælkehat. Desuden huser plantagen den meget sjældne duftridderhat samt en række sjældne og rødlistede arter af korkpigsvampe og læderpigsvampe.

I området er der observeret hen ved 100 forskellige fuglearter. I det vekslende landskab med skov og åbne hedearealer findes bl.a. natravn, hedelærke, vendehals, rødrygget tornskade og lille gråsisken, mens den ældre løvskov også er levested for mere almindelige løvskovsfugle som natugle, spætmejse, træløber og skovsanger.

Fra 1940’erne til 1994 var store arealer udlagt som kronvildtreservat, og i dag har Stråsø Plantage en meget stor bestand af krondyr. Derudover slog Danmarks første ulvepar i mere end 200 år sig ned i Stråsø Plantage, hvor de i 2017 fik et kuld hvalpe.

Flere af skovens åbne hedearealer indgår i habitatområdet Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø. Desuden er enkelte af dem beskyttet af fredninger.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove