Selv om vandtemperaturen stadig er til den kølige side, nyder tre unge damer Sunds Søs klare badevand på en varm majdag. Siden sommerhuse begyndte at skyde op rundt om søen i 1920’erne, har Sunds Sø været udnyttet til badeliv og søsport. Også lystfiskeri efter søens talrige aborrer og store gedder er populært.
.

Sunds Sø ligger ved Sunds, ca. 8 km nord for Herning. For at bevare udsigten og sikre mulighederne for badning, lystfiskeri, sejl- og rosport blev ca. 18 ha ved søens østlige ende fredet i 1980 og er som den eneste del af søens bredzone friholdt for bebyggelse. Sunds Sø har et areal på ca. 130 ha, hvilket gør den til en af Danmarks største hedesøer. Den nærmest firkantede, lavvandede sø er formentlig opstået i et dødishul og har de fleste steder en dybde på 1,5‑2,5 m. Søen får tilløb fra Møllebæk i øst og fra Kvalsholm Bæk i syd, mens den i vest har afløb til Storå via Sunds Nørreå. I en årrække har Sunds Sø haft en god miljøtilstand, men de seneste målinger antyder, at miljøtilstanden er blevet forringet.

Der er fundet ca. 25 arter af undervandsplanter i søen. De omfatter bl.a. strandbo, nålesumpstrå, hjertebladet vandaks, hårtusindblad, alm. vandpest, høstvandstjerne og krybende vandkrans samt flydebladsplanter som vandpileurt, svømmende vandaks og hvid nøkkerose. Tidligere fandtes også den sjældne og fredede gulgrøn brasenføde i søen, men den er ikke set siden 2006.

Fiskebestanden domineres af aborre, skalle og gedde, men søen huser også mange store sudere. Der er fundet spor af odder ved udløbet til Sunds Nørreå, hvor der også er set kongeguldsmed. Derudover kan man ofte iagttage sydflagermus jage insekter over søen i skumringen.

Der er observeret ca. 110 forskellige fuglearter ved Sunds Sø, som især er en vigtig rasteplads for trækkende og overvintrende fugle. I træktiderne kan toppet lappedykker, gråand, taffeland, troldand, hvinand og stor skallesluger således optræde på søen, og om vinteren raster både knopsvane og sangsvane i området. Desuden udnyttede hættemåger især tidligere søen som overnatningssted, da de her var i sikkerhed for rovdyr som ræv og mink.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Herning Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande