Svaneapoteket
.
Svaneapoteket
.
Svaneapoteket
.
Svaneapoteket
.
Svaneapoteket
.

Svaneapoteket ligger på Nytorv 3 i Viborg Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Bygningshistorie

Forhuset er opført i 1846 over en kælder fra 1500-tallet.

Beskrivelse

Svaneapoteket ligger i den ældste del af Viborg ud til Nytorv, der er en af byens gamle pladser. Forhuset, der ligger ud til gaden er på bagsiden mod vest sammenbygget med to toetages sidehuse, et mod syd, der er sammenbygget med en halvtagsbygning mod vest og et mod nord, der er forlænget med en enetages bygning. De nævnte bygninger og en række bygninger mod vest, der ikke er omfattet af fredningen, omkranser en brolagt gårdsplads. Anlægget er indrettet med butik og mindre lejligheder. Ved besigtigelsen var der ikke adgang til alle lejemål. Derfor er der i det følgende kun beskrevet en lejlighed i forhuset og en lejlighed i det sydlige sidehus samt en i den enetages længe. Det nordre sidehus er således ikke besigtiget i det indre.

Forhuset er en ti fag lang, grundmuret, toetages bygning. Bygningen bærer et helvalmet, opskalket tag hængt med røde tegl. Der er tre ældre, skorstenspiber med sokkel og krave i rygningen, et antal nyere tagvinduer i tagfladen mod gaden og tre ældre kviste i tagfladen mod gården. Facaden er pudset og kalket i en mørk sandfarvet nuance over en gråmalet sokkel, murværket afsluttes under tagudhænget af en muret, hvidmalet hovedgesims. I facadens to midterfag ses indgangspartiet, der indrammes af pilastre, der bærer en lille fordakning. Foran indgangspartiet er en tresidet trappe af granit. Døren er en ældre, tofløjet dør med bosserede fyldinger nederst og ruder øverst. Etageadskillelsen markeres af en smal, profileret gesims, mens hjørnerne er fremhævet med liséner. Vinduerne er ældre korspostvinduer med opdelte underrammer. Mod gården er forhuset ligesom det nordre sidehus pudset og rødmalet. Her er en ældre, kurvehanksbuet indgangsdør, der er brunmalet ligesom facadens vinduer. Vinduerne mod gården er hvide.

Det nordre sidehus bærer et kvartvalmet, teglhængt tag og har en skorstenspibe med sokkel og krave i rygningen. Vinduerne er torammede og hvidmalede, og der er en nyere, kurvehanksbuet dør, der er brunmalet. I forlængelse af dette sidehus ligger en enetages længe opført i sortopstolpet bindingsværk med hvide tavl over en sorttjæret sokkel. Bygningen bærer et teglhængt heltag med nyere tagvinduer og kviste i tagfladen mod gården. Der er nyere døre med rillede brædder og nyere torammede vinduer med tre ruder i hver ramme. Foran dørene er granittrapper. Dørene er sorte mens vinduerne er hvidmalede.

Det søndre sidehus er to etager højt og opført i sortopstolpet bindingsværk med hvide tavl. Bygningen bærer et teglhængt heltag med en skorstenspibe i rygningen og to kviste i den sydlige tagflade. Den øverste etage er let udkraget, og mod gården er en nyere, traditionelt udført, tofløjet dør med fyldinger. Vinduerne er de samme som i forhuset. Vinduer og dør er sortmalede. Ud fra sidehusets sydgavl er en etages halvtagsbygning med en høj tagrejsning. Halvtagsbygningen er opført i sortopstolpet bindingsværk ligesom sidehuset og har ældre en- og torammede vinduer med to og otte ruder i hver ramme.

I forhusets indre er der indrettet butikslokaler i stueetagen, her ses nyere bræddegulve, pudsede vægge og lofter med stukkatur samt to ovnnicher. Her ses tillige ældre, tofløjede fyldingsdøre med gerichter. Fra butikken er der nedgang til kælderrummet, der har hvidkalkede tøndehvælv og et teglgulv af gule mursten. Fra indgangspartier er der adgang til førstesalen via en ældre trappe, der førere en repos, der giver adgang til førstesalens lejligheder. I lejligheden er der en nyere men traditionel materialeholdning med bræddegulve, paneler, pudsede lofter og vægge. Planløsningen er liegeldes traditioenl med stuer mod gaden og sekundære funktioner som køkken og bad mod gården eller i midten af huskroppen. Lejlighedens køkken er en indsat køkkenunit i bygningens midte. Fra reposen fører en ny trappe til tagetagen, der også er indrettet til lejligheder.

Lejligheden i den nordre længebygning har en nyere planløsning med entré, stue og køkken i åben forbindelse. Tagetagen er indrettet med værelse og bad. En trappe i stuen forbinder de to etager. Materialeholdningen er ny og delvis traditionel med bræddegulve, indvendig isolering og gipspladebeklædning på vægge og lofter.

Lejligheden i det sydlige sidehus har ligeledes en nyere planløsning med en lignende materialeholdning, dog er der bevaret ældre brystningspaneler og pudset loft med stukkatur.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Svaneapoteket knytter sig til bygningens placering ud til en af Viborgs centrale pladser, hvor den indgår harmonisk i husrækken af ældre bygninger. Herved er Svaneapoteket med tilhørende sidehuse med til at opretholde og definere Viborgs middelalderlige bystruktur.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til det samlede anlæg med forhus og side- og baghus, der vidner bygningens fortid som apotek med herskabslejlighed og butik i forhuset og sekundære funktioner i de øvrige længer.

I forhusets ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den klassicistiske facade med alle detaljer, karakteriseret ved den symmetriske opbygning omkring det fremhævede indgangsparti samt de dekorative, antikke stilelementer, herunder pilastre, gesimser, etagebånd og lisener. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til indgangspartiet, hvis inskripstionsplade med teksten APOTHEK, befæster bygningens tidligere funktion. I kontrast til den dekorative facade står forhusets gårdside og sidehusene, der med enkelt, udekoreret murværk og bindingsværk underordner sig forhuset og tillige vidner om deres underordnede placering i bygningsanlæggets interne hierarki samt deres funktionsbetingede oprindelse. Den dekorative facade vidner endvidere om vigtigheden af at fremstå repræsentativ i datidens samfund, hvorved bygningen manifesterede ejerens position i samfundet.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig særligt til forhusets butikslokaler og kælderen med store, forbundne rum mod gaden og den overhvælvede kælder, der vidner om bygningens ældre butiksfunktion og om kælderens oprindelse i 1500-tallet. Hertil kommer alle de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder bræddegulve, pudsede vægge og lofter med stukkatur, panelering og ovnnicher, de kalkede hvælv og teglgulvet, der viser datidens levevis og stilidealer på opførelsestidspunktet.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Svaneapoteket knytter sig til forhusets klassicistiske facade, hvor den symmetriske hovedfacade får et afbalanceret udtryk gennem den horisontale og vertikale linjeføring i facadens elementer, og som fokuseres i det fremhævede midterparti omkring hovedindgangen. Bygningens fornemme og velproportionerede udtryk understreges endvidere af den konsekvente anvendelse af få dekorative elementer, som eksempelvis pilastre, gesimser og lisener. Det afvalmede tags ubrudte tagflade mod gaden og graternes elegante opskalkning fuldender bygningens velproportionerede udtryk.

Den arkitektoniske værdi knytter sig i det indre til de store butikslokaler, hvis store lofthøjde og elegante detaljering giver interiøret et luftigt og let herskabeligt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links