Svanesøen er et regnvandsbassin i Harrestrup Ådal lige øst for Motorring 4. Den har et opland på ca. 500 ha, hvorfra søen årligt modtager ca. 2,1 mio. m3 vand. Mange års belastning med især spildevand fra kloakoverløb har medført, at søen i dag er meget næringsbelastet med kraftig algevækst.

Fiskebestanden omfatter bl.a. gedde, aborre, skalle, brasen, karusse, suder og karpe. Derudover yngler en række forskellige vandfugle som toppet lappedykker, knopsvane, gråand, grønbenet rørhøne og blishøne. Fiskehejre, musvåge og tårnfalk ses også regelmæssigt, ligesom trækkende andefugle som pibeand, skeand, troldand og taffeland kan ses raste på søen.

Der går en sti rundt om søen og ned til en nærliggende lagunesø, der ligesom Svanesøen fungerer som regnvandsbassin. Det er tilladt at fiske i søen.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Ballerup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande