Fra sydøstkanten af Svendborg strækker Gammel Hestehave, Stevneskov og Halling Skov sig østpå som et stort sammenhængende skovområde. Gammel Hestehave er især kendt for de fire store gravhøje, der ligger som små forhøjninger på det flade, åbne overdrev i forgrunden. Skoven har dog også et rigt fugleliv med bl.a. ynglende grønspætte, ligesom den er et populært rekreativt område for svendborgenserne.
.

Svendborg Kommune har en stor mangfoldighed af landskabsformer, som alle blev skabt af is og smeltevand i sidste istid. Mellem Svendborg og Hesselager i nordøst ligger et bølget morænelandskab, som fures af smalle dale og derfor kaldes Det Østfynske Dallandskab. Dalene har to hovedretninger, nordøst-sydvest og sydøst-nordvest, og gennemstrømmes af bl.a. Tange Å og Vejstrup Å. Et lignende landskab ses vest for Svendborg, hvor den mest iøjnefaldende dal er den brede, 20 m dybe Syltemade Ådal, der bl.a. rummer søerne Hvidkilde Sø og Ollerup Sø. Nord for søerne ligger det over 100 m høje, parallelbakkede øst-vest-orienterede højdedrag Egebjerg Bakker. Bakkerne skifter navn til Dongs Bakker nord for Svendborg, hvor de drejer nordpå og rejser sig op over landskabet med højdepunkter som Højbjerg 112 m.o.h., Gungerbakke 102 m.o.h. og Svenskebakke 94 m.o.h.

Længere nordpå går landskabet over i den østligste del af Den Midtfynske Højslette. Slettens let bølgede overflade er flere steder trukket ud i isens bevægelsesretning fra nordøst mod sydvest, og fx omkring Ellerup fremtræder den som et såkaldt terrænstribet landskab. Flere steder når højsletten højder på over 100 m og kulminerer vest for Gudbjerg i kommunens højeste punkt, som lidt forvirrende også kaldes Højbjerg og ligger 113 m.o.h.

Nord for Egebjerg Bakker findes aflejringer fra Danmarks næststørste issø, Stenstrup Issø, hvis tidligere bund i dag fremstår som et stort, fladt område sydvest for Stenstrup. Vest for Stenstrup Issø skifter landskabet karakter og bliver til et småkuperet morænelandskab med fladbakker af ler, uregelmæssige grusbakker og talrige vand- og mosehuller.

Landskabets dannelse

I sidste istid trængte Nordøstisen ind over Danmark og nåede for 22.000 år siden frem til Hovedstilstandslinjen i det centrale Jylland. Den efterfølgende bortsmeltning af Nordøstisen blev afbrudt af flere genfremstød. Inde under Nordøstisen blev Den Midtfynske Højslette formet som et terrænstribet bundmorænelandskab, der bl.a. kan ses nordvest for Gudme. Fra samme tid stammer Tange Ådal og ådalene vest for Gudme og Hesselager. De anses for at være tunneldale, som smeltevandsfloder gravede ud inde under isen.

Efter Nordøstisen fulgte Den Østjyske Is, som bevægede sig ind over Fyn fra en østlig og sydøstlig retning. På sin vej skred isen hen over de store områder med stilleliggende dødis, som Nordøstisen havde efterladt på Midtfyn, indtil den nåede Østjylland for ca. 19.000 år siden. Da Den Østjyske Is gled hen over Fyn, beskyttede dødisen Nordøstisens morænelandskab, som derved undgik at blive ødelagt af den fremrykkende is.

Under det efterfølgende Bælthav Fremstød blev Dongs Bakker skubbet op som en randmoræne af en gren af isen, som for 18.000-17.000 år siden bevægede sig nordpå op gennem Storebæltslavningen til Hindsholm og Samsø. Dalene i Det Østfynske Dallandskab er tunneldale, som smeltevand dannede inde under isen. Deres to hovedretninger, sydvest-nordøst og sydøst-nordvest, afspejler de retninger, som hhv. Nordøstisen og Bælthav isen har bevæget sig i. Nordøstisens tunneldale er bevaret, fordi de var fyldt op af dødis, da Bælthavisen gled hen over området og gav landskabet sin endelige form. En anden gren af Bælthavisen skød på samme tid frem gennem Lillebælt, syd om Svanninge Bakker, til Horne Land og pressede randmorænen Egebjerg Bakker op fra en sydlig retning. Samtidig blev det jævne og delvis terrænstribede morænelandskab, som udgør øerne og fladvandet i Det Sydfynske Øhav, dannet. Smeltevandsfloder gravede dybe dale i underlaget, hvilket bl.a. skabte de nuværende Svendborg Sund og Skårupøre Sund. Også dalen med søerne Sørup Sø, Hvidkilde Sø og Ollerup Sø er dannet af Bælthavisen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Svendborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber