Viben tog hurtigt det nyetablerede Sybergland til sig, og snart genlød området af dens karakteristiske sang: »vuii-o-vuiip-vip-vip-euvii«, som den fremfører i en akrobatisk sangflugt. I dag yngler viben på engene med flere par og er desuden en talrig trækgæst om efteråret.
.

Tårup Strand var et lavvandet sund, som strakte sig fra Odense Fjord til Storebælt nord om Kerteminde. Allerede i 1660 lod tolderen Johan Madsen opføre en dæmning med sluse på det smalleste sted mellem Tårup og Over Kærby, men dæmningen brød sammen under en storm, og alt blev atter oversvømmet.

I 1812 blev Tårup Strand og Broløkke Strand inddæmmet af et interessentskab, hvilket gjorde Hindsholm permanent landfast med resten af Fyn. I de første årtier blev Tårup Inddæmmede Strand især udnyttet til græsning og høslæt. Efterhånden begyndte jorden dog at sætte sig, og på Generalstabens kort fra 1885 fremgår det, at hele det inddæmmede område var udlagt som våd eng. Siden 1980’erne er flere forslag om naturgenopretning blevet afvist, og først i 2012 blev en del af Tårup Inddæmmede Strand omdannet til det 72 ha store rekreative naturområde Sybergland. En væsentlig del af området, der er opkaldt efter den fynske maler Fritz Syberg, udgøres af en kunstig, 35 ha stor og op til 5 m dyb sø. Den tiloversblevne jord fra etableringen af søen blev brugt til at anlægge den 110 ha store golfbane Great Northern, som støder op til området i syd.

Efter at drænene blev lukket, og ferske enge bredte sig ud over de lavtliggende jorder, opstod der snart et rigt dyre- og planteliv. I dag blomstrer majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt på engene, hvor også viben har slået sig ned. Til ynglefuglene hører også toppet og gråstrubet lappedykker, grågås, gravand og klyde, ligesom Sybergland fungerer som en vigtig rasteplads for trækkende og overvintrende ande- og vadefugle.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Kerteminde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande