For at holde landskabet åbent og bidrage til bekæmpelsen af invasive plantearter som kæmpebjørneklo, canadisk gyldenris og japanpileurt blev der udsat får på Sydhavnstippen i 2009. Fårene var en succes, både i bekæmpelsen af de uønskede planter og blandt publikum, og i 2018 fik de selskab af fem alpakaer, som blev sluppet løs på nordfolden. Driften af de græssende dyr varetages af Tippen Fårelaug og Børnenes Dyremark.
.

Sydhavnstippen, eller bare Tippen, er en halvø, som ligger ud mod Kalveboderne, syd for Kongens Enghave og vest for Sydhavnen og Sjællandsbroen. Halvøen blev skabt 1945‑73 af byggeaffald og overskudsjord, der blev tippet i Kalveboderne, og har mere eller mindre fået lov til at passe sig selv siden da.

I dag dækkes området af overdrev, der holdes lysåbne ved høslæt og græsning af får og alpakaer. Plantelivet domineres af almindelige græsser som bjergrørhvene, fløjlsgræs, draphavre og rød svingel, men omfatter også mere sjældne planter som hjertekarse, stivhåret vejsennep, sandsennep, lav tidsel, æselfoder og uldbladet kongelys. Dertil kommer gamle reliktplanter som farvereseda og sæbeurt samt indslæbte arter som fliget kartebolle og kæmpebjørneklo. Ud mod kysten findes stedvis krat af havtorn.

Tidligere havde grønbroget tudse en stor ynglebestand på Sydhavnstippen, men arten er gået voldsomt tilbage, og i dag er den efterhånden et sjældent bekendtskab. Med hele 150 forskellige arter er fuglelivet til gengæld rigt, og indimellem har også sjældenheder lagt vejen forbi det åbne område; heriblandt en dværgværling, der opholdt sig på Sydhavnstippen i november-december 2014. De lavvandede områder ud for kysten er desuden vigtige overvintringspladser for vandfugle som troldand, pibeand, gråand, stor skallesluger og lille lappedykker, der kan finde føde blandt ålegræsset og dets talrige krebsdyr, havbørsteorme, muslinger og småfisk.

Da Kalvebodkilen blev fredet i 1990, omfattede den også en del af Sydhavnstippen. I 2016 blev fredningen udvidet, så ca. 52 ha af Sydhavnstippen i dag er fredet. En lille del af Sydhavnstippen samt hele det omkringliggende farvand er desuden udpeget som både habitat- og fuglebeskyttelsesområde, ligesom det er en del af Amager Vildtreservat.

Videre læsning

Læs mere om Københavns Kommune landskaber

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land