Thisted Kommune er med 41 indbyggere pr. km2 (2016-tal) blandt de syv tyndest befolkede kommuner i landet.

.

Figur 1. Befolkningsudviklingen 1971-2017 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Thisted Kommune, Region Nordjylland og hele landet. Indeks: 1971=100.

Danmarks Statistik –statistikbanken.dk/BEF1, BEF1A, BEF1A07, FOLK1E OG FRKM117 samt Økonomi- og Indenrigsministeriet – noegletal.dk

.

Figur 2. Befolkningens fordeling på aldersgrupper i fremskrivningen 2017-45 for Thisted Kommune og hele landet.

Danmarks Statistik –statistikbanken.dk/FOLK1E og FRKM116

.

Thisted Kommune har de seneste årtier haft et fald i befolkningstallet i lighed med mange andre yderkommuner. Den udvikling vil ifølge befolkningsfremskrivningen fortsætte de kommende årtier.

Befolkningsudvikling

Den 1. januar 2017 boede der 43.826 i Thisted Kommune. Befolkningstallet toppede med 48.403 i 1980 og er siden faldet med i alt 9 %. Ifølge befolkningsfremskrivningen (fra 2016) vil faldet fortsætte frem mod 2045, men i et mere moderat tempo. Fremskrivningen antager, at befolkningen falder til 42.725 i 2045 — et forventet fald på ca. 3 % de kommende 30 år (se Figur 1). Mens fremskrivningen viser faldende befolkningstal i Thisted Kommune, er fremskrivningen markant anderledes i Region Nordjylland og hele landet. Her forventes i samme periode en stigning i befolkningstallet på hhv. ca. 6 % og ca. 10 %.

Fra 2006 til 2016 havde Thisted Kommune en nettofraflytning på omkring 300 indbyggere pr. år. I løbet af fremskrivningsperioden ventes den – fra omkring 2024 – at blive erstattet af en beskeden nettotilflytning.

I modsætning til de indenlandske flytninger har indvandring været med til at afbøde faldet i befolkningstallet. Fra 2006 til 2016 var der en nettoindvandring på ca. 200 om året fordelt på såvel danske som udenlandske statsborgere. Indvandrere og efterkommere er steget fra at udgøre 0,7 % i 1980 til 7,8 % i januar 2017. De seneste ni år er antallet af indvandrere og efterkommere steget med i gennemsnit 140 om året.

Befolkningsudviklingen hænger sammen med, at fødselsoverskuddet (forskellen mellem antal fødte og døde) var positivt indtil 1995. Herefter har det været negativt i stadig større grad. Det skyldes især, at antallet af døde har været stigende pga. den store andel af ældre.

Det stadig faldende befolkningstal skyldes ikke udviklingen i fertiliteten. Tværtimod har den samlede fertilitet fra 2006 til 2016 ligget højere i Thisted Kommune end i både Region Nordjylland og hele landet. For 2016 er den samlede fertilitet beregnet til 2.097 børn pr. 1.000 kvinder i den fødedygtige alder. I regionen var det tilsvarende tal 1.841 og på landsplan 1.785.

En anden markant forskel ligger i gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder. Den var 27,3 år i 2016 mod 29,1 på landsplan. Også fædrene er yngre end på landsplan. Samtidig var alderen for Thisted Kommunes førstegangsfødende i 2016 lavere, end den var ti år forinden.

De 0-14-åriges andel af befolkningen er nogenlunde ens for Thisted Kommune og hele landet i både 2017 og i fremskrivningsåret 2045 (se Figur 2).

Derimod er der stor forskel, når man ser på gruppen af 15-64-årige. Allerede i 2017 er denne gruppes andel mindre i kommunen end på landsplan. Tendensen til en mindre andel i den erhvervsaktive alder forstærkes frem mod 2045.

Omvendt peger befolkningsfremskrivningen på, at Thisted Kommune er på vej mod en endnu større andel af over 65-årige.

Disse to udviklinger indebærer en markant stigning i den såkaldte ældrekvote. De over 65-årige udgjorde i 1971 ca. 24 % målt i forhold til Thisted Kommunes befolkning i den arbejdsdygtige alder (her defineret som de 15-64-årige). I 2017 var ældrekvoten steget til 37 %, og ifølge befolkningsfremskrivningen vil den udgøre over 54 % i 2045. Trods en relativt høj samlet fertilitet de seneste år er der altså en markant stigning i ældrekvoten.

Boligforhold

Hanstholm
Hanstholm
Af .

Thisted Kommune er præget af relativt store private boliger, og prisen pr. m2 er ca. det halve af landsgennemsnittet. Nettofraflytningen sker primært fra landdistrikterne.

Cirka 60 % af boligerne i kommunen er parcel- eller stuehuse. Det er over regionens 50 % og landsgennemsnittet på ca. 40 %. Omvendt udgør etageboligerne med kun 14 % en relativt lille andel af den samlede boligmasse.

Boligerne er store i forhold til landsgennemsnittet. I alt er 47 % af boligerne på mellem 100 og 175 m2, og 21 % er større end 175 m2. Andelen af almene boliger er kun 9 % og dermed under det halve af landsgennemsnittet. Thisted Kommune er samtidig en af de kommuner i landet, der har den højeste andel af fritidshuse (14 %). Der er en stor udlejningsaktivitet – i 2016 blev der registeret 533.000 personovernatninger. Heraf var ca. ⅔ tyske turister.

Salgspriserne for parcelhuse i Thisted Kommune har siden 2008 ligget omkring 6.000 kr. pr. m2. I 2016 (2. kvartal) var de gennemsnitlige salgspriser på 6.148 kr. Det tilsvarende landsgennemsnit har vist større udsving, men har siden 2014 ligget over 12.000 kr.

Boligmarkedet har også i Thisted Kommune haft store udsving siden 2007, og især salget af fritidsboliger har været omskifteligt. Siden 2010 har antallet af parcel- og rækkehuse til salg ligget ret stabilt omkring 600. Hvert kvartal er der typisk solgt mellem 50 og 100 boliger – i 2. kvartal 2016 var det 82 boliger.

Tomme og forladte huse er et problem. I Thisted Kommune var der i 2017 lidt over 20.000 beboede boliger, men ca. 2.500 ubeboede. Hermed er andelen af ubeboede boliger over det dobbelte af niveauet på landsplan.

Kommunen havde i 2016 ingen boligområder på regeringens »ghettoliste«. Boligområdet på Havrevej i Thisted var på listen i 2010, 2011 og 2013, men røg ud igen, da kriterierne i 2014 blev ændret, således at der blev taget højde for beboernes uddannelses- og indkomstniveau.

Indvandring

Thisted Kommune har de seneste årtier haft en stabil nettoindvandring. I modsætning til de indenlandske flytninger har indvandring været med til at afbøde faldet i befolkningstallet. Fra 2006 til 2016 var der en nettoindvandring på ca. 200 om året fordelt på såvel danske som udenlandske statsborgere.

Indvandrere og efterkommere er steget fra at udgøre 0,7 % i 1980 til 7,8 % i januar 2017. Det svarer til niveauet i Region Nordjylland, hvorimod tallet på landsplan var 12,9 % i januar 2017.

De seneste ni år er antallet af indvandrere og efterkommere steget med i gennemsnit 140 om året i Thisted Kommune. De knap 3.000 indvandrere, der var i kommunen i begyndelsen af 2017, var nogenlunde ligeligt fordelt på indvandrere fra vestlige og ikkevestlige lande.

Blandt de vestlige lande (der bl.a. tæller alle EU-lande) står indvandrere fra Polen, Tyskland og Litauen for ca. halvdelen af indvandringen.

For de ikke-vestlige lande er det indvandrere fra Syrien, Ukraine, Thailand, Somalia og Bhutan, der udgør ca. halvdelen.

Videre læsning

Læs mere om Samfund og erhverv i Thisted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger

Eksterne links