I den 8 km lange Tingdal syd for Vrads i Silkeborg Kommune ligger en række små hedesøer, som samlet kaldes Tingdalsøerne. Dalen er en tunneldal fra sidste istid, og de fem søer, Rævsø, Pytsø, Grane Langsø, Kalgård Sø og Kongsø, er opstået i dødishuller i dalbunden. Søerne er forholdsvis små. De største er Grane Langsø på ca. 12 ha og Kalgård Sø på knap 10 ha. Resten er kun få hektar store, og Pytsø er groet så meget til, at den efterhånden er mere mose end sø. Hvor søerne engang lå i et åbent hedelandskab, omkranses de i dag af Kongsø og Grane Plantager. På vestsiden af Kalgård Sø og Kongsø kan man dog stadig genfinde rester af de tidligere vidtstrakte mose- og hedearealer.

Alle søerne er næringsfattige og klarvandede, og med en sigtdybde på 8,6 m betragtes Grane Langsø som en af Danmarks absolut reneste søer. Søerne har ikke nogen overjordiske tilløb, men modtager vand fra grundvandsmagasiner og afstrømning fra de omgivende skrænter. De sydlige søer afvander til Gudenå via Boest Bæk.

Tingdalsøerne er lobeliesøer, hvilket vil sige, at undervandsvegetationen præges af grundskudsplanter som tvepibet lobelie, strandbo og sortgrøn brasenføde. Dertil kommer liden blærerod og sekshannet bækarve samt enkelte mosser og kransnålalger. Rørskoven er meget sparsom, og langs de lysåbne søbredder kan man finde liden soldug, dværgstar, liden ulvefod og mosepors.

Fiskebestanden er ret beskeden og domineres af gedde, aborre og skalle. Derudover huser søerne en bestand af flodkrebs. Fuglelivet omkring søerne præges især af forskellige skovfugle, men om vinteren kan bl.a. troldand, hvinand og især stor skallesluger raste på Kalgård Sø. Også sangsvaner kan nogle år optræde talrigt ved søerne om vinteren, og de og deres efterladenskaber er formentlig årsagen til den næringsbelastning af Kalgård Sø, som i de senere år har medført opblomstringer af blågrønalger om sommeren.

Et område på 343 ha, som omfatter Tingdalsøerne og deres nærmeste omgivelser, blev fredet i 1987. Derudover indgår søerne i habitatområdet Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov samt i fuglebeskyttelsesområdet Skovområde syd for Silkeborg.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande